Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nordland: Engan-Ørnes og Kjelvik

Engan/Ørnes ligger i Sørfold kommune på nordsiden av og innerst i Leirfjorden langs RV 613. Dette er to sammenhengende bygder som omfatter ca. 690 daa inn- og utmarksareal.

Høstbilde.  (Copyright: Terje Nystabakk)

Engan/Ørnes er et typisk nordlandsk fjordlandskap som strekker seg fra 0-110 moh. og karakteriseres av brattbakker, sterk kupering og stor variasjon i jorddybde. Innenfor området er 38 grunneiere berørt av forvaltningsplanen, men bare to aktive bruk søker om produksjonstilskudd i jordbruket. 180 vinterfora sau, noen storfe og hester beiter i området. Kulturlandskapet i Engan/Ørnes er sannsynligvis det største gjenværende og mest intakte av denne typen i Nordland fylke. Mye av arealet er i aktiv bruk og drives på en måte som ivaretar de biologiske verdiene og de varierte forholdene i dette kulturlandskapet.

Husmannsplassen Kjelvik ligger på sørsiden av Leirfjorden, 200-230 moh. Gården er et godt bevart kulturmiljø med fredete bygninger. Her var tidligere samisk bosetting. Plassen ble fraflyttet i 1967. Tunet består av en rekke bygninger for de ulike aktivitetene som ble drevet på gården: smie, eldhus, fjøs, våningshus, gårdskvern, jordkjeller og flere andre uthus. Bygningene med tomt eies av Sørfold kommune, mens jord-, skog- og utmarksarealene eies av fire grunneiere. Sørfold Lokalhistorielag forvalter bygningene på vegne av kommunen, bruker stedet til formidling av gamle håndverkstradisjoner og holder jordbruksarealene i hevd. Området og bygningene brukes av Saltenmuseet i undervisnings- og reiselivssammenheng. Husmannsplassen fungerer som en levende formidler av kulturhistorie til tross for at den er fraflyttet.

Kulturminner og bygninger viser en stor tidsdybde og avspeiler en lang og flerkulturell bosettingshistorie, med endring over tid. Engan/Ørnes og Kjelvik anses å være representative for bosetting og næringsliv i Nordland slik det har fortonet seg i mange fjordbygder.

Sørfold kommune, Nordland

Jordbruksregion
Fjordbygdene i Nordland og Troms

Områdetype
Fjordbygder med basis i norsk og samisk bosetning ved Leirfjorden. Gårdslandskap med innmark

730 dekar

Lenke til kart i Naturbase

Bildegalleri