Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nordland: Engeløya

Engeløya er et godt ivaretatt jordbrukslandskap som inneholder store verdier knyttet til biologisk mangfold og kulturminner. Den brede strandflata utgjør sammen med karakteristiske beitebakker opp mot fjellet et sammenhengende landskap fra sjøen og opp til fjellet. Ingen større inngrep dominerer kulturlandskapsverdiene.

Engeløya - foto Berit Staurbakk (Copyright: Berit A. Staurbakk)

Engeløya er et gammelt kulturlandskap med et stort antall registrerte spor etter mennesker fra langt tilbake i tid. Vollmoanlegget er et stort ringformet tunalegg fra folkevandringstiden. Steigen kirkested med steinkirke fra middelalder og høvdinggård fra tidlig middelalder og Sigardshaugen, Nord-Norges største gravhaug ligger også på Engeløya. Skriftlige kilder vitner også om tidligere samisk tilstedeværelse, selv om ingen samiske kulturminner så langt er registrert i området. Krigsminnet Batterie Dietl fra 2.verdenskrig ligger nord på Engeløya og forvaltes av Nordlandsmuseet. Steigen har også en lang tradisjon med båtbygging. Steigensjarken, godt kjent i fiskermiljøet, ble tidligere bygd ved båtbyggeriet på Engeløya, sammen med tradisjonelle nordlandsbåter. Innenfor området er det ellers registrert et høyt antall verneverdige bygninger (SEFRAK).

Det er registrert flere nasjonalt viktige naturtypelokaliteter innenfor området. Sørsida av Engeløya er nordgrense for edellauvskog i Norge. Prestgårdskogen har verdens nordligste forekomst av vill hassel. Hjertegras som er knyttet til kulturmarkseng har også nordgrense innenfor området. Artsmangfoldet er høyt med kombinasjon av sørlige, varmekjære planter som vokser nær sin nordgrense og kalkkrevende fjellplanter. Kalkrik berggrunn i deler av området gir artsrike rasmarker. Området har ellers stor variasjon innen kulturbetinga naturtyper - med  naturbeitemark, slåttemark, beita strandeng og sanddyner samt kulturpåvirka edellauvskog og hagemark. En rekke rødlista beitemarkssopp er registrert senere år (2015 og 2016). 

På Engeløya er det totalt registrert 34 landbruksforetak. Ammeku og kjøttproduksjon, sau, ammegeit og hest er representert, mens hovedtyngda av landbruket på Engeløya og i Steigen ellers er melkeproduksjon. De siste årene har det vært fire større bruksutbygginger på øya, og flere planlegges i tida framover. Bruk som legges ned blir tilleggsjord. Sauedrifta er økende, blant anna med nybygg av fjøs for ca 430 vinterfora sau oppført i 2017. Den bevaringsverdige sauerasen Steigarsau har sin vugge i Steigen, og 3 bruk er med i raselaget for steigarsau som ble etablert i 2014. Disse bygger nå opp besetninger gjennom avl og innkjøp av livdyr.

Steigen kommune, Nordland

Jordbruksregion
Kysten fra Sør-Norge til Nordland

Områdetype
Kyst- og øylandskap med aktivt jordbruk på strandflatene

Lenke til kart i Naturbase