Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nordland: Røst

Øylandskapet Røst er et levende fiskevær ytterst i Lofoten. Området omfatter hele kommunen med både selve Røstlandet og øyene utenfor. De rike fiskeressursene i havet har gitt grunnlag for lang tids bosetting og et rikt fugleliv.

Røst foto Oskar Puschmann_NO_436_174

Historie
Her finnes spor av bosetning tilbake til yngre steinalder. Grunnlaget for bosetning har vært de rike fiskeriressursene i havet, fuglelivet og det milde klimaet som har gitt muligheter for å drive jordbruk.

I området finnes en rekke bygninger med kulturhistorisk verdi: skolestue, kirke, bolighus, fjøs, naust og brygger. Her er det også registrert gårdshauger, nausttufter og andre sjøhus, gravhauger og steinalderboplasser.

Særpreg for kulturlandskapet
Som et opprinnelig fiskerbondesamfunn representerer Røst store deler av Nordlandskysten. Bruken av fuglefjellene som sommer- og helårsbeite for sau gir området særpreg.

Det viktigste biologiske og landskapsmessige særpreget er de rike fuglefjellene med beita fuglegjødsla enger nedenfor. Denne gjensidige påvirkningen mellom fugl, vegetasjon og beitelandskap er særegen for regionen. Andre kulturbetinga naturtyper i området er naturbeitemark, slåttemark, strandeng og kystlynghei. Alle disse naturtypene er trua naturtyper i Norge.

Jordbruksaktivitet og opplevelser i landskapet
Melkeproduksjonen ble lagt ned i 1970. Sauehold og potetdyrking utgjør dagens jordbruksproduksjon. Sauene beiter på øyene. Dette er en krevende driftsform som innebærer at dyra må fraktes på båt. Dagens jordbruk viderefører en del av historien om fiskerbonden.

Hvert år er arrangeres Lundefestival og Querinidagene der fortellingen om den venezianske handelsmannen Querini, som strandet på Røst i 1432, holdes levende.

Nordland_860_712

 

Røst kommune, Nordland

Landskapstype
Øylandskap ytterst i Lofoten

Landskapsregion
Nordlandsverran

Jordbruksregion
Kysten i Sør-Norge og Nordland

Areal
10 130 daa, hvorav  9810 daa landareal

Lenke til kart i Naturbase