Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Oslo: Sørkedalen

Bogstad gård har preget Sørkedalens kulturlandskap både direkte og ved at mange av gårdene i dalen enten var husmannsplasser eller leilendingsplasser under Bogstad. Bogstad gård med hageanlegg og omkringliggende plasser og kulturlandskap er fredet etter kulturminneloven. Gården har en lang og rik historie som krongods, politisk samlingspunkt omkring 1814 og etter at unionen med Sverige var et faktum. Både Bogstad og Sørkedalen har en mange hundreår lang jordbrukshistorie.

Bogstad gård - foto Erik Unnberg (Copyright: Erik Unnberg)

Variasjonen i naturtyper er stor både i nærområdene til gårdsanlegget og omlandet i Sørkedalen, med våtmark, kulturpåvirkete naturtyper og flere skogtyper. Naturbeitemark og hagemark betyr mest arealmessig, men det er også registrert lokaliteter av slåttemark og slåttemyr. Elvestrengen med kantvegetasjon har en viktig landskapsøkologisk funksjon, og det registrert flere lokaliteter av naturtyper viktige for biologisk mangfold. Et relativt rikt artsmangfold, blant annet av karplantearter og fuglearter knyttet til våtmark og kulturmark, er registrert innenfor disse lokalitetene.

 I Sørkedalen er det kjente automatisk fredete kulturminner som dekker alle forhistoriske perioder fra eldre steinalder til middelalder. Dette omfatter både løsfunn av enkeltgjenstander og boplasser fra eldre steinalder, fangstgroper, dyrkningsspor, rydningsrøyser, tufter og gravhauger. Funn fra yngre steinalder viser at jordbruket har lang historie i Sørkedalen.

Jordbruket med de mange bevaringsverdige gårdstunene preger fortsatt den lavereliggende delen av Sørkedalen. Sørkedalselva har en lang fløtningshistorie med mange kulturminner. 

Innenfor området er det 218 eiendommer og 194 grunneiere. Det finnes 22 drivere av landbruksforetak, med produksjon basert på korn og gras og noe husdyrhold. Hesteholdet i Sørkedalen er omfattende med vel 200 dyr og utgjør en betydelig ressurs av beitedyr i skjøtselssammenheng. Bogstad gård har en besetning av storfe, sau og geit, og ellers er besetninger av sau og kystgeit under oppbygging, dels motivert av et konkret behov for flere beitedyr i området for å hindre gjengroing av kulturlandskapet.

Oslo kommune, Oslo

Jordbruksregion
Sør- og Østlandets skogstrakter

Områdetype
Bynær skogsbygd med herregård

Lenke til kart i Naturbase