Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Østfold: Bøensætre med plasser

Det utvalgte området i Aremark kommune i Østfold utgjør et levende bilde av et typisk husmannsplassamfunn i skogsbygdene nær svenskegrensen fra tiden 1850-1950.

Bøensætre. (Copyright: Turid Rikheim)

Området omfatter husmannsplassene Bøensætre, Knatterød, Laggerholt, Bøensæterhagen, søndre Størholtet og Størholtødegården. I tillegg er stua på nedre Sørenskas og stua på Søndre Støholtet med.

Bøensætre er den største og best bevarte husmannsplassen i Østfold. Bøensætre eies av Aremark kommune, mens et vertskap står for den daglige driften. Det er mye aktivitet på Bøensætre; plassen er et populært mål for turfolk og besøkende, og området benyttes flittig til utferder av skoler og organisasjoner. Mange har kanskje sett Bøensætre på TV: «Farmen», som ble vist på TV2 i 2008, ble nemlig spilt inn nettopp her.

Landskapet er variert, og består av skog, tjern, bekker, beiter, åkrer, åkerholmer og åser. Landskapet, sammen med velholdte bygninger, hustufter, rester av steingjerder, skigarder, gamle stier og gammel kulturmark som slåttenger og beiter, forteller historien om hvordan området har blitt brukt. De fleste jordbruksarealene driftes i dag, og flere av plassene drives økologisk. Mye av landskapet beites og holdes åpent av storfe, sau og hest.

Det utvalgte området har et unikt og artsrikt planteliv. Her kan man finne rødlistede arter som bakkesøte, solblom, vanlig marinøkkel, stavklokke, enghaukeskjegg og griseblad, i tillegg til mange andre sjeldne arter som krattlodnegras, hvit gåseblom, storengkall og muserumpe. Flere av artene vokser på slåttenger eller annen kulturmark, og er avhengig av slått med ljå, maskin eller beite hvert år. Den rike floraen gir igjen et rikt insektsliv og fugleliv.

Det er gjennom flere år gjort en stor innsats lokalt for å ta vare på bygninger, landskap og biologisk mangfold i området.

Aremark kommune, Østfold

Jordbruksregion
Sør- og Østlandets skogstrakter

Områdetype
Husmannsplasser i skogsbygd, slåtte- og beitelandskap på innmark

90 dekar

Lenke til kart i Naturbase

Nyheter

    Bildegalleri