Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Østfold: Rygge

Herregårdslandskapet Værne kloster omfatter et kjerneområde rundt herregården og omkringliggende jordbruksområder. Kjerneområdets nordre del har store sammenhengende jorder, store bygnings- og hageanlegg, alleer m.m. Den søndre delen av kjerneområdet domineres av jordbrukslandskap med mindre eiendommer, bekkedrag, lunder og kantsoner. Lengst sør i kjerneområdet er indre del av Årefjorden med skogsområder i vest og nordvest.

Værne kloster - foto Olav Bjarte Klevberg (Copyright: Olav Bjarte Klevberg)

Totalområdet omfatter i tillegg jordbruksområdene rundt Rygge middelalderkirke og sørover til Botner, samt deler av Raet. Området avgrenses av Oslofjorden i vest, Vansjø i nord og større skogkledde koller mot Larkollen i sør.

Området inneholder et bredt spenn av kulturminner og naturverdier. Her finnes steinalderboplasser, svært mange gravfelt, klosterruin, herregårdene Værne kloster og Evje, andre storgårder, det private gravstedet Amtmandens grav, mange steingjerder, dammer, åkerholmer, gamle beitemarker med monumentale trær, trerekker, alléer, store frittstående eiketrær, lunder med edelløvskog, rik edelløvskog, rik sumpskog, gammel fattig edelløvskog, strandeng, strandsump, ålegras og bløtbunnsområder. Johannitterklosteret fra slutten av 1100-tallet var det eneste i sitt slag i landet. Pilegrimsleden er etablert gjennom landskapet. 

Det finnes store verdier knyttet til biologisk mangfold, både arter og naturtyper. Flere områder med edelløvskog og annen løvskog er vernet som naturreservater, Klosteralléen biotopvernområde er landets eneste voksested for karplantearten rød kammarimjelle, og bløtbunnsområder, rike kulturlandskapssjøer, dammer og bekkeløp er registrerte som verdifulle naturtyper. Flere av disse er registrerte levesteder for rødlista og trua arter. 

Jordbruksproduksjonen i området er korn, gras, poteter, grønnsaker, frukt og ferdigplen. Med unntak av en stor økologisk melkeprodusent er det få husdyr i området. Innafor kjerneområdet er det 14 gårdsbruk med aktiv drift, mens det innafor totalområdet ytterligere er et 70-talls gårdsbruk av svært ulik størrelse.

Rygge kommune, Østfold

Jordbruksregion
Østlandets og Trøndelags lavlandsbygder

Områdetype
Herregårdslandskap

Lenke til kart i Naturbase