Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Telemark: Jomfruland og Stråholmen

Ytterst mot Skagerrak, i Telemarksskjærgården, øyner båtfolket to fyr. Når de nærmer seg, hever øyene seg over horisonten og viser resultatet av et samspill mellom gamle rester av omdannet grunnfjell med overdekning av breavsetninger som er en del av det store raet. Øyene har et rikt og variert plante- og dyreliv på land, i strandsonen og i sjøen.

Sauer og geiter. (Copyright: Torstein Kiil)

De eldste spor etter mennesker på øyene går tilbake til ca. 2000 år f.Kr., men fast bosetning er av noe yngre dato. Mer dokumentert aktivitet finner vi fra middelalderen med kombinasjon av sjøfart, losvirksomhet, fiske og jordbruk. De to fyrtårnene og restene av Deccastasjonen på Jomfruland, så vel som nøytralitetsvaktstasjonen på Stråholmen og fortøyningsplasser og havneanlegg for båter, er viktige kulturminner fra sjøfart, fiske og forsvar.

Jordbruket setter sitt preg på øyene gjennom bebyggelse, husdyrbruk og kultivering av vegetasjonen. Klyngetunet på Stråholmen, gårdstunene og driftsbygningene på Jomfruland, er særpregede kulturminner sammen med tangplassene, veisystemet, kudammene og ikke minst steingjerdene. Rester etter gravrøyser gir tidsdybde og grunnlag for spørsmål og kanskje videre undersøkelser.

Jordbruket har gått gjennom mange faser, fra sjølberging, spesialisering og eksport av grønnsaker og tanggjødsel til mekanisering og mer ensrettet produksjon av mjølk og kjøtt. Utviklingen har gått fra intensivt drevet og gjødslet grasmark til mer ekstensivt drevet og ugjødslet beite. Mye areal går tilbake til kratt og skogvegetasjon. Denne driften gir et stort utvalg av forekomster med ulike typer biologiske samfunn der alt fra mikroorganismer til innsekter, planter og fugl gir muligheter for opplevelser og læring. Store deler av Stråholmen og deler av Jomfruland er vernet etter naturvernloven.

På Stråholmen er gjengrodde arealer ryddet og tatt i bruk som beitemark for villsau.

Kragerø kommune, Telemark

Jordbruksregion
Kysten fra Sør-Norge til Nordland

Områdetype
Kystlandskap på øyer ytterst i Kragerøskjærgården, med innmark og beitelandskap i utmark

3 600 dekar

Lenke til kart i Naturbase

Nyheter

    Bildegalleri