Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Troms: Skárfvággi/Skardalen

Bygda Skárfvággi/Skardalen ligger i Nord-Troms i Gáivuona suohkan/ Kåfjord kommune. Historisk sett har området vært befolket av samer, kvener og nordmenn. Den samiske befolkningen kan spores så langt tilbake det finnes skriftlige kilder. Før den tid vitner kulturminnene om samisk bosetting og bruk. Den kvenske innvandring antas å ha kommet på 1700- og 1800-tallene. Fast norsk bosetning ble i hovedsak etablert på 1800-tallet.

Sommerfjøs Skardalen.  (Copyright: Steinar Larsen)

Sjøen, skogen og jorda har vært grunnlaget for bosettinga, der fiskarbonden drev jordbruk i kombinasjon med fiske. 

Skárfvággi/Skardalen er et typisk eksempel på ei sjøsamisk bygd, med tradisjonelt bosettingsmønster og lang tradisjon i driftsformer. Bygda ligger vakkert til, frodig og omsluttet av bratte fjell, og med utsyn til indre og ytre fjordstrøk. Området har mangfold av ulike kulturmarkstyper med stor historisk dybde og mange kulturminner fra ulike tidsepoker. Gruvedrift først på 1900-tallet i brattfjellet på vestsiden av dalen, har også bidratt til spesielle elementer i områdets kulturlandskap.

Småbrukene er plassert på terrasser langs fjorden i bratt terreng. Jordbrukslandskapet kjennetegnes av flere små jordstykker som ligger i mosaikk mellom gamle veier, steinrøyser, steingjerder, åkerholmer og kantskog.

Topografien vanskeliggjør maskinell drift og det har ført til at gamle driftsformer er blitt holdt i hevd helt fram til vår tid. Det har bidratt til urterike slåttenger, beitemark, beitehager og beitebakker langt opp i fjellsiden. Videre oppover og innover i høyfjellet finner vi reindriftslandskapet. Skárfvággi er i dag et eget reinbeitedistrikt, som trolig har røtter svært langt tilbake.

I sjøsamisk kultur har også fjæra hatt stor verdi som utmark, og ble brukt til beite og slått og til høsting av tang. Bygda ble brent under krigen. De fleste boligene er fra gjenreisningstiden og gir miljøet et tydelig og helhetlig preg av gjenreisningsfunkis.

Gáivuona Suokham/Kåfjord kommune, Troms

Jordbruksregion
Fjordbygdene i Nordland og Troms

Områdetype
Sjøsamisk bygd med jordbruks- og reindriftslandskap i fjordarmen Kåfjord, samt innmark og utmark

3 100 dekar

Lenke til kart i Naturbase

Nyheter

    Bildegalleri