Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Trøndelag: Austrått

Austråttområdet er et åpent og variert landskap ved utløpet av Trondheimsfjorden, i sørvestenden av Fosenhalvøya. Den historiske herregården Austrått er en av de eldste stormannsgårdene i Norge, sete for sentrale personer i norsk historie siden 1000-tallet.

Austråttlandskapet (Copyright: Ørland Kultursenter)

Historie: De eldste sporene av jordbruksdrift og bosetting i Ytre Fosen er en bygdeborg fra folkevandringstiden og gravminner fra bronsealder og jernalder. Den historiske herregården Austrått er en av de eldste stormannsgårdene i Norge. Austråttgodset hadde sin storhetstid på 1500-tallet og er muligens det mest markante kulturminnet i Norge knyttet til føydalsamfunnet og middelalderens norske høyadel.

Dagens renessanseborg ble reist for kansler Ove Bjelke i 1650-årene. Kapellet fra 1200-tallet er automatisk fredet. Området har ellers en rekke husmannsplasser og eldre gårdsbygninger og tradisjonelle gårdmiljøer fra tiden etter hovedgården ble splittet opp ved utgangen av 1800-tallet.

Særpreg: Austråttlandskapet er særpreget med historie knyttet til maktsenteret Austråttgodset og landemerket borgen, som er et av de mest markante renessanse-byggverk i Norge. Omlandet rundt herregården har beholdt preget fra midten av 1600-tallet, med jaktparken Austråttlunden, herregårdens hage, rester av det som kan være Norges første kjente allésystem og spor etter en renessansehage.

Jordbruksdrift: Området har 53 gårdsbruk, av disse er 20 i aktiv drift. Landbruksdrifta omfatter melke- og kornproduksjon, sau- og hestehold, samt grønnsaksproduksjon (andelslandbruk).

Opplevelser i landskapet: Det er tilrettelagt for turstier i området og disse er mye brukt. Ellers arrangeres det bygdedager, messer og markeder.

Ørland kommune, Trøndelag

Landskapstype:
Herregårdslandskap ved Trondheimsfjorden.

Landskapsregion:
25 Fjordbygdene på Møre og i Trøndelag.

Jordbruksregion:
6 Fjordbygdene på Vestlandet og i Trøndelag.

Areal:
Ca. 10 000 dekar. Fulldyrka 4400 daa, overflatedyrka 15 daa, innmarksbeite 540 daa.