Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Trøndelag: Frostating

Frostatingsområdet utgjør den sørlige delen av Frostahalvøya. Området er representativt for de åpne og flate jordbruksbygdene ved Trondheimsfjorden. Gårdsbebyggelsen er plassert i typiske trønderske firkanttun.

Utsikt fra naturbeite Midtre Hogstad (Foto: Kari Kolle)

Jordbruksdrift
Frosta er siden starten av 1900-tallet kjent som «Trondheims kjøkkenhage» på grunn av de gode vekstforholdene som gjør at om lag 100 ulike sorter potet, grønnsaker, bær og urter dyrkes her. I tillegg produseres mye korn og poteter. En liten del av arealet benyttes til grasproduksjon og beite. Her drives intensivt jordbruk kombinert med bruk av ugjødsla beiter, strandenger, rike strandberg og skogsdammer.

Historie
Frosta hører med til kjerneområdene for den gamle jernalderbosettinga i Trøndelag, og det har vært drevet jord- og husdyrbruk her i årtusener. I sentrum for området ligger Frostatinghaugen og Logtun kirke, en kirke i stein fra slutten av 1400-tallet, med bygningselementer trolig fra 1100-tallet. Ved Evenhus finnes helleristninger fra steinalder og jernalder.

Fram til midt på attenhundretallet var det her som andre steder et allsidig sjølbergingsjordbruk, gjerne kombinert med fiske på fjorden. Fortsatt er både bosetning og eiendomsmønster preget av tida med fiskerbonden og husmannens liv og virke.

Historie og særpreg, natur- og kulturverdier
Området er typisk for de åpne flate jordbruksbygdene ved Trondheimsfjorden. Her er utallige kulturminner midt i jordbrukslandskapet. Frostatinghaugen utgjør kjernen i området, og kulturarven knyttet til Frostating og Frostatingsloven setter området i en særstilling. De biologiske verdiene finnes særlig i fjærekantene, skoger og dammer.

Opplevelser i kulturlandskapet
Frostating, som hadde tilhold i området rundt Tinghaugen, er landets eldste tingsted og Frostatingsloven er Norges eldste lovverk. Allemannsretten har også røtter i Frostatingsloven. Det er mye turisme i området i dag, men dette kan utvikles videre. Frostastien er en sjønær kultur- og opplevelsessti som går gjennom store deler av området og dels er etablert langs gamle ferdselsårer. Pilegrimsleden mellom Stiklestad, Tautra og Trondheim følger i dette området traseen til Frostastien. Langs stien gir flere informasjonstavler innblikk i områdets kultur, historie, biologi og jordbruk. Flere gårdsbaserte reiselivsbedrifter som ligger både innenfor og utenfor området samarbeider om tilbud og opplevelser for besøkende.

Trøndelag_817_719

Frosta kommune, Trøndelag

Landskapstype
Intensivt åpent åkerlandskap ved Trondheimsfjorden

Landskapsregion
Jordbruksbygdene ved Trondheimsfjorden

Jordbruksregion
Østlandets og Trøndelags lavlandsbygder

Areal
9 800 daa

Lenke til kart i Naturbase