Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Trøndelag: Klevgardan

Området er ei bratt dalbygd lengst vest i Oppdal, med høytliggende gårder, husmannsplasser og setre. Vegetasjonen er svært artsrik og er preget av kalkrike bergarter og av et varmt og tørt klima.

Klevgardane  foto Arnvid Sæther_TL_436_174

Jordbruksdrift
Det er aktiv jordbruksdrift i området, der husdyrproduksjon med sau og storfe i hovedsak drives økologisk. Kunnskapene om den gamle landbruksdriften er intakt – her videreføres drift og kunnskap fra generasjon til generasjon, og gamle driftsmåter videreføres i kombinasjon med moderne drift.

Historie
Området har en lang historie – gården Liabø dokumentert å være i bruk fra eldre jernalder. Tradisjonelle driftsformer har i stor grad blitt holdt i hevd gjennom kontinuerlig drift. Området er et av de aller viktigste i Trøndelag for artsrik slåttemark, og har i tillegg mange naturbeitemarker. Området viser også stor kontinuitet i byggeskikk. Et betydelig antall bygninger med tradisjonell byggeskikk er tilpasset det brattlendte og stedvis rasutsatte området. Bygningene er godt ivaretatt og består av både gårdsbebyggelse, sommerfjøs og seterhus. Mange av småhusene, som smier, eldhus og høyløer er også bevart på flere av gårdene.

Særpreg
Området er representativt for det brattlendte kulturlandskapet i dalbygdene i Midt-Norge, og er særpreget ved at verdiene knyttet til tradisjonell drift har blitt særdeles godt ivaretatt.

Opplevelser i landskapet
Den gamle rideveien (kløvstien), trolig fra før vikingtiden, mellom Trøndelag og nordmørsbygdene gikk gjennom tunet på øver Sliper, og sagnet forteller at hestene til Olav den Hellige drakk av brønnen her. Sporene til denne gamle kløvstien kan følges flere steder. 

Trøndelag_817_719

Oppdal kommune, Trøndelag

Landskapstype
Bratt dallandskap med høytliggende gårder og setre

Landskapsregion
Dal- og fjellbygdene i Trøndelag
Høgfjellet i Sør-Norge

Jordbruksregion
Sør-Norges dal- og fjellbygder
Fjellområdene i Sør-Norge

Areal
17 000 daa inkludert 1 200 dekar jordbruksareal

Lenke til kart i Naturbase