Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Trøndelag: Kvelia

Kvelia-Kvesjøen er ei fjellbygd med jordbruk og skogbruk som hovednæring. Kvesjøen ligger 450 meter over havet og jordbruket er regna som fjellandbruk. Her har de store utmarksarealene vært en viktig ressurs for jordbruket til høsting av fôr og for jakt og fangst. Kjente tidlige spor etter mennesker er rester etter jernutvinning og et fangstanlegg, og et gravfelt tyder på bosetting i jernalder. Landskapet er preget av både den bufaste nordmannen, samt samisk og svensk virksomhet og kultur

Kvelia-Kvesjøen - foto Anders Mona (Copyright: Anders Mona)

Oppgården er et av Nord-Trøndelags best bevarte gardsanlegg.  Anlegget fra siste halvdel av 1800-tallet er fredet og består av elleve freda bygninger med ulike funksjoner som badstu, tørkhus, smie, melkhus, jordkjeller og stabbur. Bygningene i anlegget er typisk for Trøndelag, men innovativt for sin tid i fjellbygda Lierne. Anlegget har også personalhistorisk interesse, og lokal betydning gjennom pioneren og ordføreren Jens Larsen Kveli som bygde anlegget.

Området har mange kjente utmarksslåtter og da særlig slåttemyrer. Seterdrifta har vært sentral i området. Rømmervassetra, tilhørende Oppgården er et så godt som komplett seteranlegg med alle de opprinnelige husa og med slåttemark av nasjonal verdi som i dag fortsatt blir skjøtta med slått. Artsmangfoldet er stort på slåttemarka, og flere rødlista arter særlig knyttet til gammel kulturmark er registrert i området.

I området er det 45 grunneiere og 39 landbrukseiendommer. 13 landbruksforetak søker produksjonstilskudd, av disse er 3 i samdrift. Drifta er mjølk- og kjøttproduksjon av storfe, samt en sauebesetning, med tilhørende bruk av innmarks- og utmarksarealer til grovfôrproduksjon og beite. To av mjølkebruka har nye moderne fjøs med unge brukere. Et bruk holder på med større oppbygging for kjøttproduksjon.

Lierne kommune, Nord Trøndelag

Jordbruksregion
Skogsbygdene i Nord-Norge

Områdetype
Skogs- og fjellbygd med ekstensiv utmarksbruk

Lenke til kart i Naturbase