Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nord-Trøndelag: Leka

Skei og Skeisnesset er ei halvøy lengst mot nordøst på øya Leka. Området omfatter totalt 5200 daa, inkludert ca. 3530 daa kystlynghei. Her er 12 grunneiere og 66 beboere. Leka bygdemuseum inngår i området. Dagens drift omfatter husdyrhold, noe korn og potet.

Skeihamna, Herlaugshaugen, Skeisgårdene (bred).  (Copyright: Erik Stenvik, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag)

Skei utgjør en naturlig enhet med sammenhengende tun, innmark, torvmyr, utmark og sjøbruk. Visuelt utgjør området en sammenhengende lav halvøy. Det er lite forstyrrende inngrep fra seinere tid, bortsett fra en kraftlinje i innmarka. Skei er et godt eksempel på kystlynghei-jordbruket som var typisk langs kysten fra Vestlandet til Lofoten, og er egnet som referanseområde. Særpreget er særlig knyttet til den unike Herlaugshaugen og sjeldne og truete kulturmarkstyper.

Selve Skeisnesset domineres av kystlynghei. Her fins dessuten flere typer myrer og ulike typer kulturbetingete enger. Området har flere vegetasjonstyper med svært høy verdi, rødlistearter og viktige karplanter. Omkring 24 rødlistede og truete fuglearter er registrert. De vestlige delene av Skeisnesset er vernet som fuglefredningsområde.

På Skeisnesset er det mange freda kulturminner. Her er steinalderboplasser, mange gravrøyser og en middelaldertuft. På Skei ligger Herlaugshaugen fra vikingtid, landets nest største gravhaug. På Skei er det variert bebyggelse fra 1700-1900-tallet, til dels meget bevaringsverdig. Kulturminner og landskapsstruktur viser næringsforhold og ulike sosiale levekår med gårder, plasser og småbruk.

Området har symbol- og identitetsverdi knyttet til blant annet omtale i Snorre. Det åpne landskapet har verdier i form av visuell opplevelse. Området har stor pedagogisk verdi og brukes til forskning og ekskursjoner. Det har stor verdi for rekreasjon og reiseliv. Det er etablert tursti gjennom Skeisnesset, med tilrettelagt informasjon og styrt ferdsel for å skåne lyngheiene.

Leka kommune, Nord-Trøndelag

Jordbruksregion
Kysten fra Sør-Norge til Nordland

Områdetype
Gårdslandskap på halvøy med tun, innmark og utmark med kystlynghei

5 200 dekar

Lenke til kart i Naturbase

Bildegalleri