Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Sør-Trøndelag: Seterdalene i Budalen

Seterdalene i Budal representerer et landskap som er preget av variert og kontinuerlig bruk gjennom lang tid. Her har våre forfedre satt spor etter seg gjennom årtusener.

Utslåttområde Budalen.

Disse sporene ser vi i dag i form av steinalderboplasser, fangstanlegg, jernvinneanlegg, kullmiler, høyløer, seteranlegg, beiteområder og slåtteområder med stort mangfold av plantearter. Pilegrimsleden går gjennom området. I Budal har det trolig vært drevet setring siden 1600-tallet, og mange av bygningene i området er fra 1700-tallet.

I seterdalene drives det fortsatt aktiv setring, og området er representativt for seterdaler i regionen. Seterdalene i Budal dekker et stort areal, og er lite preget av moderne tekniske inngrep. I 2013 var det melkeproduksjon på 11 setre. Antallet har blitt noe redusert også etter at Budalen ble utvalgt kulturlandskap, men det jobbes aktivt med å få flere til å setre. For den som kommer til Budal for første gang, gjør det likevel inntrykk å se så mange aktive setre innenfor et såpass begrenset område. Husdyra beiter i utmarka hele sommeren, og bidrar til å holde kulturlandskapet i hevd. Her beiter både kalver, ungdyr, sauer, geiter og melkekyr.

Det er stort biologisk mangfold i området, og det finnes flere sjeldne plantearter som indikerer at dette er gamle slått- og beitemarker. Tradisjonen med utmarksslått har levd lenge i Budal, og fortsatt er det områder som skjøttes på denne måten. I dalsidene og på elveslettene er det også områder som bærer preg av tidligere slått. I dag beiter det husdyr der.

Seterdalene i Budal er mye brukt i forbindelse med forskning og undervisning, og det er foretatt mange slags kartlegginger.

Storbekkøya museumsseter er et godt utgangspunkt for den som vil lære mer om seterkulturen og historien i seterdalene i Budal. I samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune er det etablert en kultursti rundt museumsetra. Denne ble åpnet sommeren 2014.

Kart over området

Midtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag

Jordbruksregion
Fjellområdene i Sør-Norge

Områdetype
Seterlandskap i tilknytning til elvene Bua og Ena, med 140 setrer og utslåtter

69 000 dekar

Lenke til kart i Naturbase

Nyheter

    Bildegalleri