Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Sør-Trøndelag: Tarva

Tarva ligger like nord for munningen av Trondheimsfjorden. Øygruppa består av mer enn 300 øyer og holmer. Tarva representerer et kystkulturlandskap som holdes i god hevd med husdyrhold.

Tarva (Copyright: Liv Sigrid Nilsen)

Kystlynghei er den dominerende vegetasjonstypen på Tarva. Lyngheiene har blitt brukt kontinuerlig som helårsbeite i minst 300 år. Beitemønsteret har vært stabilt både sommer og vinter. I dag beiter mer enn 700 utegangersau på øygruppa. Storfe gikk tradisjonelt ute i lyngen det meste av året, men sto inne i vintermånedene. I senere tid har man startet vinterbeite med storfe, som får fast tilleggsfôr gjennom vinteren, mens sauene bare blir fôret under helt spesielle værforhold. Lyngheiene ble regelmessig brent frem til 1950-tallet, og fra 1990-tallet er brenningen tatt opp igjen i mindre skala. Grunnet lite brenning gjennom 40 år, er det meste av røsslyngen på Tarva i dag forholdsvis grov. Dette gir redusert fôrkvalitet på beitene, og det er derfor viktig med brenning for å få nødvendig foryngelse av lyngplantene. Noen steder på Tarva er det plantet sitkagran, som nå er blitt så gamle at de frør seg. Sitkagrana utgjør en gjengroingstrussel og bør fjernes. Gjennom 10-årige skjøtselsavtaler med grunneierne på Tarva er det nå tatt tak i mye av dette arbeidet, men hovedutfordringen med å fjerne gamle sitkagranfelt er ennå ikke løst.

Det er registrert over 200 arter både på Husøya og på øya Været. Regionalt sjeldne arter som finnes her er bl.a. trefingerurt, hjertegras, bittersøte, sylarve, bleiksøte, tiggersoleie, skruehavgras og kystbergknapp.

Kulturhistorisk er Tarva preget av krigsminner fra 2. verdenskrig. Det finnes bygninger, bunkerser, kanonstillinger osv. som forteller om stor aktivitet i relativt nær fortid. Også når det gjelder arkeologiske kulturminner er området verdifullt.

Husøya er den største øya og den eneste av øyene som er bebodd. Det er kun 14 innbyggere på øygruppa, mot ca. 130 rundt 1960. Bare tre brukere har husdyrhold. Det er viktig at storsamfunnet legger til rette slik at det fortsatt vil være attraktiv å bo og drive på Tarva. I 2010 fikk de tre husdyrbrukerne Landbrukets kulturlandskapspris i Sør-Trøndelag. Forhåpentligvis er det en oppmuntring til å drive videre.

Etter at Tarva ble utvalgt kulturlandskap i jordbruket, ble følgende registreringer/skjøtselsplaner utarbeidet som et hjelpemiddel for å ivareta kulturlandskapskvalitetene:
-  Skjøtselsplan for kystlynghei
-  Arkeologisk rapport - registrering av automatisk fredete kulturminner
-  Skjøtselsplan for krigsminner på Tarva

Bjugn kommune, Sør-Trøndelag

Jordbruksregion
Kysten fra Sør-Norge til Nordland

Områdetype
Øygruppe med kystkulturlandskap preget av kystlynghei og krigsminner fra andre verdenskrig

14 800 dekar

Lenke til kart i Naturbase

Nyheter

    Bildegalleri