Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Vestfold: Færder

Området dekker hele skjærgården øst for Nøtterøy og Tjøme og grensene samsvarer i stor grad med Ormø – Færder landskapsvernområde.

Leistein beitekartlegging (Copyright: Hilde Marianne Lien)

Det er fast bosetting på bare to av de 63 øyene i dag, men mange av øyene har lang bosettingshistorie. Rester av bosetting er registrert på 19 av øyene. Kombinasjonsbruk, landbruk, sjøfart, fiske og losvirksomhet har dannet grunnlaget for bosetting, og mange kulturminner har tilknytning til kombinasjonen av landbruk og skipsfart.

Det er to aktive gårdsbruk i skjærgården – på Bjerkøy og på Søndre Årøy. Disse driver med husdyrhold, kjøttproduksjon på storfe og sauehold. Gårdbrukerne driver i tillegg til drift på egen øy, også beiting og skjøtsel på seks andre øyer. Husdyreiere på fastlandet driver beiting og skjøtsel på en del øyer, Naturvernforbundet driver slått på en av øyene, dugnadsgruppe driver skjøtsel på Mellom Bolæren og grunneiere rydder vegetasjon på Sandø og noen andre øyer. Til sammen er det beitedyr på 20 av øyene. Fire øyer der det tidligere har vært landbruksdrift drives ikke i dag.

Mange av øyene innehar en stor mosaikk av naturtyper med blanding av kultur- og naturbetingede vegetasjonstyper. Sandø har store biologiske verdier. Det er registrert over 80 rødlistearter, og trolig finnes det mange flere. 29 fornminner, særlig mange gravrøyser, finnes på øyene. Dessuten er en lang rekke kulturminner av nyere dato også registrert, særlig bygninger, steingjerder og rydningsrøyser.

Det er mange hytter i området som er svært attraktivt for rekreasjon og friluftsliv. I Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme er det registrert 11.704 småbåter i småbåtregisteret. Dette understreker områdets betydning for rekreasjonsformål, både for dagsbesøk og for overnatting. I tillegg benyttes øyene av ferierende fra store deler av Østlandet. En god forvaltning av området kombinert med å legge til rette for rekreasjon og opplevelse, er derfor viktig.

 

Nøtterøy og Tjøme kommuner, Vestfold

Jordbruksregion
Kysten fra Sør-Norge til Nordland

Områdetype
Skjærgårdslandskap med gårdstun, innmark og høstingslandskap i utmark

15 000 dekar

Lenke til kart i Naturbase

Nyheter

    Bildegalleri