Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Verdensarvområdene

Vega (Copyright: Bjørn Erik Rygg Lunde, Fylkesmannen Nordland)

Verdensarvlista, World Heritage List, ble etablert i 1972 av UNESCO (FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon). Den har som mål å verne om verdens kultur og naturarv.

Vegaøyan på Helgelandskysten ble innskrevet på Verdensarvlista i 2004. Vestnorsk fjordlandskap, med Geirangerfjorden og Nærøyfjorden, i 2005.

 • Verdensarvområdene

  Motiv fra Nærøyfjorden Foto: SLFDe store verdiene i jordbrukets kulturlandskap er en vesentlig årsak til at Vegaøyan og Vestnorsk Fjordlandskap kom på UNESCOs verdensarvliste.

  Begge områdene har betydelige verdier knyttet til jordbrukets kulturlandskap, og disse verdiene vil i stor grad bli svekket dersom det aktive jordbruket avtar eller opphører. Norge har forpliktet seg internasjonalt til å ta vare på disse verdiene. Det er Miljøverndepartementet som koordinerer arbeidet.

  Organisering og ansvarsforhold når det gjelder hvert enkelt verdensarvområde, bestemmes i stor grad lokalt. Vestnorsk fjordlandskap har etablert et Verdensarvråd som har ansvar for å bidra til en utvikling i områdene som er i tråd med intensjonen for verdensarv. På Vega er det tilsvarende Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv som koordinerer arbeidet med verdensarvområdet.

  Siden 2008 er det over Landbrukets utviklingsfond (LUF) årlig avsatt kr. 3 mill. kroner til en egen satsing i verdensarvområdene Vestnorsk fjordlandskap og Vegaøyan. Bakgrunnen er at landbruket og landbrukets kulturlandskap utgjør en viktig del av verdiene i disse områdene. Jordbruket her er i tilbakegang, og det er behov for å se hvordan jordbruket kan drives og utvikles slik at kulturlandskapsverdiene blir ivaretatt for framtiden.Naustklynge Vega Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde - Fylkesmannen Nordland

  Det er utarbeidet tiltaksplaner for kulturlandskapet i områdene. Kulturlandskapsbidraget er delt inn i arealbidrag, beitebidrag, investeringsbidrag og kulturbidrag. Den avsatte bevilgningen over jordbruksavtalen tildeles hvert år berørte fylkesmenn, som videre fordeler midlene til grunneiere i verdensarvområdene som bidrar til at verdiene opprettholdes i tråd med utarbeidede tiltaksplaner.

  Det er viktig at midlene sees i sammenheng med øvrige midler som understøtter målene om et levende kulturlandskap i verdensarvområdene, herunder SMIL-tilskudd og Regionale miljøtilskudd, for å oppnå best mulig effekt. De skal også sees i sammenheng med andre tiltak innenfor verdensarvområdene, herunder virkemidler fra Miljøverndepartementets og Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett.

   Geirangerfjorden Foto: SLF