Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Verdensarvområdene

Vega (Copyright: Bjørn Erik Rygg Lunde, Fylkesmannen Nordland)

Formålet med tilskudd til tiltak i verdensarvområder er å styrke landbruket i de to verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap. Tilskudd kan innvilges til tiltak som sikrer fortsatt drift og skjøtsel i områdene.

I 2020 er det avsatt 7,5 mill. kroner over jordbruksavtalen til verdensarvområdene.

Ny Forskrift om tilskudd til Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap trådte i kraft 1.1.2020.

I 2020 overtok kommunene ansvaret for forvaltning av tilskuddet.

 • Verdensarvområdene

  Motiv fra Nærøyfjorden Foto: SLF

  Åtte norske verdensarvområder står i dag på UNESCOs verdensarvliste. Verdensarvlista har som mål å verne om verdens kultur- og naturarv. Fra 2008 er det årlig avsatt midler over jordbruksavtalen til en egen satsing for to av dem, der jordbruket spiller en vesentlig rolle - Vegaøyan på Helgelandskysten (innskrevet i 2004) og Vestnorsk fjordlandskap, med Geirangerfjorden og Nærøyfjorden (innskrevet i 2005). Disse områdene har betydelige verdier knyttet til jordbrukets kulturlandskap, og disse verdiene vil i stor grad bli svekket dersom det aktive jordbruket avtar eller opphører. Norge har forpliktet seg internasjonalt til å ta vare på disse verdiene.

  Tiltaksplaner for de to områdene ble til etter samarbeid mellom flere departementer og lokale aktører i verdensarvområdene. Det forutsettes at midlene som tildeles i jordbruksavtalen ses i sammenheng med virkemidler fra Miljødirektoratet, Riksantikvaren, fylkesmannen og fylkeskommunen, og at det er et tett og godt samarbeid med andre involverte parter i verdensarvarbeidet.

  Fra og med 2020 er det kommunen som er vedtaksmyndighet for jordbrukets verdensarvsatsing. 

   

   Geirangerfjorden Foto: SLF

   

   

 • Hvem kan søke om tilskudd?

  Tilskuddet gjelder for tiltak innenfor verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap slik disse er avgrenset i Naturbase

  Øvrige bestemmelser om hvem som  kan få tilskudd, hvilke tiltak som er berettiget tilskudd, samt om hvilke vilkår som må være oppfylt, finner du i Forskrift for Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap

 • Hva kan det innvilges tilskudd til?

  Kommunen kan innvilge tilskudd i samsvar med formålet med tilskuddsordningen og målsettinger i eventuelle planer for området.

  Tiltak som gis tilskudd kan f.eks være:

  • restaurering og skjøtsel av areal
  • istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av bygninger og andre kulturminner
  • tilrettelegging for ferdsel og friluftsliv
  • formidling
  • nødvendig planlegging av tiltak
  • kartlegging og dokumentasjon av landskapsverdier
  • kartlegging og dokumentasjon av behov for skjøtsel og sikring av natur- og kulturminneverdier 
  • andre tiltak som fremmer formålet med ordningen.

   I vurderingen av hvilke søknader og tiltak som skal prioriteres skal kommunen legge vekt på i hvilken grad: 

  • kostnadene står i forhold til tiltakets mål og antatte effekt
  • tiltaket inngår i et målrettet og langsiktig arbeid som fremmer formålet med tilskuddsordningen.

   Det må foreligge skriftlig tillatelse fra grunneier og eventuelle berørte rettighetshavere.

 • Hvordan søke tilskudd?

  Det er kommunen som lyser ut tilskudd.

  Søknad om tilskudd skal fra og med 2020 sendes til kommunen på digitalt søknadskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. 

  I de tilfeller der verdensarvområdet strekker seg over flere kommuner, skal søknaden sendes den kommunen som har fått ansvaret for å behandle søknader i det aktuelle området.

  For mer informasjon om hvordan du søker om tilskudd til tiltak i verdensarvområder, kan du se denne videoen med brukerveiledning for Agros.

 • Søknadsfrist og saksbehandling

  Det er kommunen som fastsetter søknadsfrist. Kommunen skal utlyse alle tildelte tilskuddsmidler. Søknad om tilskudd skal sendes til kommunen på digitalt søknadskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. 

  Kommunen kan sette ytterligere krav til innhold i søknad.

  Det er kommunen som behandler søknaden, skriver vedtaksbrev,  samt utbetaler tilskudd gjennom den elektroniske saksbehandlerløsningen Agros. Alle brev som gjelder søknaden vil bli sendt til søkerens innboks i Altinn.

  Øvrige bestemmelser om hvem som  kan få tilskudd, hvilke tiltak som er berettiget tilskudd, samt om hvilke vilkår som må være oppfylt, finner du i Forskrift for Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap.

 • Nyttige tips til utfylling av søknad

  Før du starter å fylle ut den elektroniske søknaden i Altinn er det lurt å ha en del opplysninger og dokumenter tilgjengelig.

  Opplysninger som etterspørres i søknadskjemaet:

  • I hvilket verdensarvområde skal tiltaket gjennomføres i?
  • Hvor skal tiltaket gjennomføres?
  • Søker du om tilskudd til drift/årlig tiltak eller engangs-/investeringstilskudd?
  • Hva du har tenkt å gjøre?
  • Beskriv området og tilstanden til bygningen/ arealet el. hvor tiltaket skal gjennomføres.
  • Beskrive omfang av og formålet med tiltaket.
  • Hvordan skal tiltaket gjennomføres (arbeidsmetoder, materialer etc.)?
  • Hvem skal utføre tiltaket?
  • Begrunn hvordan dette tiltaket er i tråd med formålet med ordningen.
  • Beskriv nåværende bruk og hva du har tenkt å bruke bygningen/arealet/ objektet til etter at tiltaket er fullført.
  • Fremdriftsplan for tiltaket

  Søker du om tilskudd til drift/årlig tiltak må du laste opp et obligatorisk vedlegg hvor du skal fylle inn opplysninger om omfang av dyr på beite, areal som skal skjøttes, setring, gjerding, ferdselstiltak mm. Du trenger ikke legge ved kostnadsoverslag, finansieringsplan eller søknadsbeløp ved søknad om drift/årlig tiltak.

  Søker du om tilskudd til engangs-/investeringstilskudd må du laste opp et obligatorisk vedlegg hvor du skal fylle inn kostnadsoverslag, søknadsbeløp og finansieringsplan.
  Kostnadsoverslaget skal omfatte de totale kostnadene for tiltaket som det søkes om tilskudd til. Dette kan være både materialkostnader, kjøp av tjenester og arbeid. Oppgi beløp eksl. mva. dersom tiltaket er fradragsberettiget mva.
  Dersom du har fått et detaljert pristilbud fra eks håndverker/entreprenør kan dette legges med som vedlegg.

  I finansieringsplanen skal du oppgi hvordan du har tenkt å finansiere tiltaket du søker om å gjennomføre. Du må oppgi hvor mye du har tenkt å søke i tilskudd fra verdensarvordningen. Du må oppgi om du har egenandel, egenkapital eller har du tenkt å utføre noe arbeid selv (ved egeninnsats oppgi sats/antall timer). Du må også oppgi om du har søkt eller mottatt annen finansiering til dette tiltaket fra andre finansieringskilder (eks fra Kulturminnefondet, Sparebankstiftelsen, SMIL, miljøforvaltningens virkemidler el.).

  Kommunen kan sette ytterligere krav til søknadens innhold. Ved utlysningen skal kommunen opplyse om hvilke satser og egenandeler som gjelder for ulike tiltak.

  Andre vedlegg som kan være aktuelle å legge ved søknaden:

  • kart som viser hvor tiltaket skal gjennomføres
  • bilder av arealet eller objektet før tiltaket settes i gang
  • arbeidstegninger som beskriver materialer og metoder
  • skriftlig tillatelse for gjennomføring av tiltaket fra eier og eventuelle rettighetshavere dersom du selv ikke er eier av eiendommen der tiltaket skal gjennomføres
  • skriftlig avtale om gjennomføring av fellestiltak med flere andre aktører.
  • uttalelser fra fagfolk om det planlagte tiltaket
  • skjøtselsplaner og tilstandsregistreringer
  • bekreftelse fra andre finansieringskilder

  Video med brukerveiledning for søknad til tiltak i verdensarvområder finner du her.

 • Utbetaling og rapportering

  Får du innvilget tilskudd, blir pengene først utbetalt etter en skriftlig anmodning. Nærmere krav til dokumentasjon og rapportering ved del- og sluttutbetaling er omtalt i tilskuddsbrevet.

  For flerårige og større prosjekter kan det være aktuelt å be om utbetaling underveis i prosjektperioden. For ettårige- og mindre prosjekter skal anmodning om utbetaling fortrinnsvis skje etter at prosjektet er avsluttet. Deler at tilskudd kan utbetales etter hvert som du godtgjør framdrift i gjennomføringen av tiltaket og rapporteringen er godkjent. Minst 25 % av tilskuddet blir holdt tilbake til tiltaket er gjennomført og en sluttrapport og sluttregnskap er godkjent.

  Hvis du får innvilget  tilskudd, skal du sende en rapport om måloppnåelse, og bruken av tilskuddet sammen med utbetalingsanmodningen.

  Landbruksdirektoratet har laget rapporteringsskjema som er obligatoriske å legge ved utbetalingsanmodningen for del- og sluttutbetaling: 

  -  mal rapporteringsskjema for tilskudd til engangs/- investeringstiltak

  - mal rapporteringsskjema for tilskudd til drift-/årlig tiltak

  Det kan være ulike krav til rapportering og dokumentasjon i gamle og nye saker. I nye vedtak etter 1. mai 2020 skal Landbruksdirektoratets rapporteringsskjema fylles ut og legges ved. For vedtak fattet før 1. mai 2020 er det ikke et vilkår, men det er anbefalt at alle benytter samme rapporteringsskjema.

  Du kan sende utbetalingsanmodningen digitalt via Altinn.  Her er veiledning om hvordan du skal få registrert digital utbetalingsanmodning, slik at du kan få tilskuddet utbetalt til kontoen din.

  Når saksbehandler har behandlet utbetalingsanmodningen din får du tilsendt svarbrevet i Altinn. Det sendes et varsel til kontaktinformasjonen som er oppgitt på søknaden.

   

 • For saksbehandler