Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Foregangsfylker 2010 til 2018

økologisk-foregangsfylke_436_v2-2014

Foregangsfylker innen økologisk produksjon og marked var en satsing som pågikk i utvalgte fylker i perioden 2010 til 2018.

Bakgrunnen for opprettelsen av foregangsfylkene var et mål om å stimulere til velfungerende verdikjeder for økologiske produkter som kan produseres i Norge. På grunnlag av en konkurranse og dokumenterte resultater ble noen fylker i 2010 oppnevnt som foregangsfylker.

Avvikling av foregangsfylkesatsingen fra 2019
I jordbruksoppgjøret 2018 (Prop. 94 S) ble det avklart at foregangsfylkesatsingen, som da hadde gått over to prosjektperioder ikke skulle videreføres. Kunnskap og kompetanse som var utviklet opp gjennom foregangsfylkesatsingen skal bygges videre på og det pekes på NLR og NORSØK som viktige aktører for å videreføre ansvarsområdene. NLR skal blant annet utvikle og koordinere faglige nettverk.

Satsingen på jord ble videreført også i 2019 gjennom fylkesmannsembetet Oslo og Viken, blant annet i påvente av at et skal utvikles et jordprogram. Arbeidet rettet  mot storhusholdning blir også videreført i 2019.   

Styrket satsing i 2014 - seks foregangsfylker
De fem  etablerte foregangsfylkene fra 2010 videreføres, med økte rammer og styrket nasjonalt ansvar fra 2014. Satsingen er i tillegg forsterket og utvidet med et nytt foregangsfylke. Økologisk kornproduksjon er det nye satsingsområdet, som ledes av Fylkesmannen i Oppland.

Økt satsing innebærer et bredt samarbeid med utveksling av kompetanse, erfarings- og kunnskapsdeling og formidling av resultatene. Foregangsfylkene legger større vekt på å samarbeide med og involvere flere fylker der det er aktuelt. Målsettinger om økt produksjon og omsetning av økologisk mat står fortsatt ved lag.

Fra midlene som er avsatt over jordbruksavtalen til økologiske utviklingstiltak (totalt 32 mill. i 2014), er det avsatt ca 13.  mill. til foregangsfylkene i 2014.   

I prosjektplanene som er utarbeidet for en ny fire-års periode, har foregangsfylkene satt seg både offensive og realistiske resultatmål. Planene inneholder mål og tiltak, omtaler organisering og samarbeid, foruten mål og tiltak for formidling og overføring av kunnskap til andre relevante prosjekter og fagmiljø innen økologisk produksjon og forbruk.

De fem foregangsfylkene fra 2010
De fem foregangsfylkene som ble valgt skulle representere et bredt spekter av satsingsområder innen både produksjon og forbruk av økologisk mat innenfor følgende områder, og under ledelse av disse fylkene; 

  • Fylkesmannen i Buskerud - jordkultur
  • Fylkesmannen i Hordaland og i Sogn og Fjordane - frukt og bær
  • Fylkesmannen i Vestfold - grønnsaker
  • Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og i Nord-Trøndelag – melk
  • Fylkesmannen i Østfold, og  Akershus og Oslo – forbruk av økologisk mat i storhusholdninger

Fylkene har et spesielt ansvar for utviklingen innen sitt innsatsområde, og for å formidle kunnskap og erfaringer til andre. På et overordnet nivå skal dette arbeidet bidra til at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruk er økologisk i 2020, jf. Stortingsmeldinga "Velkommen til bords" Meld.St. 9 (2011-2012).

Kontakt

Siste nyheter