Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Foregangsfylker 2010-2018

Foregangsfylker innen økologisk landbruk var en satsing som gikk fra 2010 til 2018. I jordbruksoppgjøret for 2018 ble partene enige om ikke å videreføre satsingen.

I 2010 ble noen fylker oppnevnt som foregangsfylker. Disse har et særlig ansvar for å bidra til målet om økt produksjon og omsetning av norske økologiske produkter. Arbeidet skal stimulere til velfungerende verdikjeder. De utvalgte fylkene representerer et bredt spekter av satsingsområder innen både produksjon og forbruk av økologisk mat innenfor områdene som fremgår under.

Foregangsfylkene har utarbeidet fireårige planer for arbeidet. Planene inneholder mål og tiltak, omtaler organisering og samarbeid, samt tiltak for formidling og overføring av kunnskap til andre fylker, andre relevante prosjekter, og fagmiljø innen økologisk produksjon og forbruk. Andre planperiode (2014 – 2017) ble avsluttet i 2017. I jordbruksoppgjøret for 2018 ble det avklart at de seks foregangsfylkene går videre også i 2018. Planene for 2018 bygger i stor grad på de foregående fireårsplaner.

Fra midlene som årlig avsettes over jordbruksavtalen til økologiske utviklingstiltak (ca. 30 mill årlig), har foregangsfylkene fått omtrent halvparten de siste årene.

Jordkunnskap og jordkultur

Jordkunnskap (Copyright: Colourbox)

Buskerud fylke er foregangsfylke for kunnskap om jord og jordkultur. Hovedmålet i prosjektet er å bidra til vedvarende sunn og økende matproduksjon på økologiske arealer gjennom å stimulere og gjenoppbygge det biologiske mangfoldet og humuslaget i matjorda.

Les mer og se prosjektene

Korn

Nærbilde av bygg (Copyright: Colourbox.com)

Oppland fylke vil bidra til at målet om 15 prosent økologisk kornareal kan nås i 2020 i Oppland/Innlandet/Norge. Prosjektet skal også bidra til avlinger av bra kvalitet på økologiske kornarealer og til et godt økonomisk resultat innen økologisk kornproduksjon.

Les mer og se prosjektene

Frukt og bær

frukt og bær

Hordaland og Sogn og Fjordane er utpekt som foregangsfylker for å bidra til å øke konsumproduksjonen av økologisk frukt og bær til 15 prosent av norsk produksjon. Sammen med andre markedsaktører skal de også legge til rette for å øke forbruket av norsk økologisk frukt og bær til 15 prosent.

Les mer og se prosjektene

Grønnsaker

Grønnsaker2

Vestfold er foregangsfylke med det hovedmål å oppnå økologisk kvalitetsproduksjon på 15 prosent av grønnsaks- og potetarealet innen 2020, primært på grønnsaksareal i Vestfold, Grenland i Telemark, nedre deler av Buskerud, Rygge og Råde i Østfold samt Hedmark og Oppland.

Les mer og se prosjektene

Melk og storfekjøtt

melk og storfekjøtt

Nord‐ og Sør‐Trøndelag fylker har som hovedmål at Trøndelagsfylkene fremdeles skal være ledende i landet på økologisk melkeproduksjon, og samtidig bidra til at målet om 15 prosent kan nås på landsbasis. Fra 2015 arbeider prosjektet i tillegg med ulike tiltak for å stimulere til økt produksjon og omsetning av økologisk storfekjøtt.

Les mer og se prosjektene

Storhusholdning

storhusholdning

Oslo/ Akershus og Østfold fylker skal bidra til å nå regjeringens målsetting om 15 prosent økologisk forbruk innen 2020. Prosjektet veileder ulike typer storhusholdninger i omlegging til mer bærekraftige menyer og økt forbruk av økologisk mat i storhusholdninger.

Les mer og se prosjektene