Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Grønnsaker

Vestfold er foregangsfylke med det hovedmål å oppnå økologisk kvalitetsproduksjon som kan dekke etterspørselen i markedet. Arbeidet retter seg i stor grad mot å utvikle grønnsaksarealer i Vestfold, Grenland i Telemark, nedre deler av Buskerud, Rygge og Råde i Østfold samt Hedmark og Oppland.

Grønnsaker (Copyright: Colourbox)

Grønnsaks- og potetarealene i fylkene som grenser til Oslofjorden (unntatt Oslo og Akershus) samt innlandsfylkene Hedmark og Oppland har samlet 71 prosent av grønnsaksproduksjonen i landet og 79 prosent av den økologiske. Fra 2014 er også potet og veksthus tatt inn med egne delprosjekter og som naturlige satsingsområder. Videre er det et mål i prosjektet å følge produktene ut i markedet, både dagligvare og storhusholdning.

Vestfold har siden slutten av 80-tallet hatt sterke produsentmiljøer og relativt store arealer økologisk grønnsaksproduksjon. Fra oppstart i 2010 arbeidet prosjektet i Vestfold, samt i viktige grønsaksmiljøer i nabofylkene som i Lier, Rygge og Grenland.  

Prosjektet har knyttet til seg dyktige rådgivere, gjennom NLR, og gitt spisset veiledning til økologiske produsenter som kan utvide sin produksjon og til konvensjonelle som kan starte opp med økologisk produksjon. Rådgivningstiltak har omfattet både ugrasbekjempelse, skadegjørere, oppal i veksthus og næringstilgang. Produsenter fra andre landsdeler har tatt kontakt med prosjektet for å ta del i erfaringer. Det er gjennomført tiltak som skal sørge for at opparbeidet kompetanse kan tas i bruk av rådgivere i hele landet og komme til nytte for produsenter som ikke er direkte tilknyttet rådgivere i prosjektet. Kunnskap om økologisk dyrking i veksthus og på friland har økt både i rådgivermiljøet og blant produsenter.

Prosjektet har siden oppstart hatt fokus på marked. Målet om å bidra til å øke salget av økopotet- og grønnsaker har ført til økt konsum, særlig i storkjøkken. Økologi har kommet inn i kravspesifikasjonen til offentlige innkjøp i foregangsfylket. Prosjektet har opparbeidet og delt kunnskap med grossister, marked og produsenter om nye økologiske produkter og kvalitetskrav.  

Innspill og tiltak som sikrer bevisstgjøring og faglig forankring i utviklingen av regelverket for økologisk grønnsaksdyrking er et viktig arbeidsområde for prosjektet.

Prosjektet samarbeider med Bioforsk, Norsk landbruksrådgiving (NLR), NLR Veksthus (tidligere Veksthusringen), andre foregangsfylker, grossister, faglige organisasjoner, myndigheter, interessegrupper og enkeltprodusenter. 

Det legges vekt på at kompetanse overføres fra Vestfold til områder der det er potensiale for økt produksjon. Kunnskap fra Foregangsfylket formidles til nettverkene MatViken og ØkoViken, som er to viktige samarbeidsarenaer for fylkesmennene. Norsk Landbruksrådgiving formidler erfaringer fra prosjektet til hele landet via nettverkssamlinger, felles arrangement og på egen nettside.

Erfaringer viser at samarbeid på tvers av fylkesgrenser fungerer godt. Nye elementer er utvikling av økologisk veksthusproduksjon med veiledning av veksthusprodusenter. Fra 2015 skal det arbeides mer med mobilisering, nettverksbygging og produsentsamarbeid. Dette skal styrke markedsmulighetene og bidra til økt produksjon. Det skal arbeides for å koble husdyrprodusenter med grasarealer opp mot grønnsaksprodusenter for samarbeid om vekstskifte og gjødsel. Det skal også gis tilbud om agronomisk veiledning av andelslandbruk, som det har blitt mange av de par siste år.    

I 2016 og 2017 har foregangsfylket i samarbeid med NLR Østafjells og Viken lagd kursmateriell og veiledere til bruk i formidling. Mye av materiellet er gjort tilgjengelig på NLR sine nettsider (link i høyre marg).  Etter føringer fra jordbruksavtalen organiserte prosjektet i 2016 en utredning som så på muligheter for å skaffe tilstrekkelig areal for å få til gode vekstskifter for økologisk grønnsaksproduksjon. Rapport ble avgitt i januar 2017. Fylkesmannen i Vestfold har over flere år utviklet et digitalt kartverk som blant annet kan brukes til å organisere vekstskiftesamarbeid, ved at kartverket identifiserer hvor man har ulike økologiske produksjoner  (link til Fylkesmannen i høyre marg).   

Tilgjengeligheten til kunnskap og informasjon fra prosjektet vil bli vektlagt, på en egen prosjektside som presenterer alle Foregangsfylkene ( høyre marg).  Alle rapporter og utarbeidet informasjonsmateriell vil markedsføres og være lett tilgjengelig for alle.

Fakta

Prosjekteier
Fylkesmannen i Vestfold

Periode

2010-

Tilsagn
2010: kr 700 000 samt midler fra prosjektet "Økogrønt 2010"
2011: kr 1 300 000
2012: kr 1 300 000
2013: kr 1 200 000
2014: kr 2 300 000
2015: kr 2 050 000
2016: kr 1 869 000  
2017: kr 1 729 000
2018: kr 1 320 000

Adresse
Vestfold/ hele landet

Prosjektansvarlig
Kari Mette Holm

Epost/telefon:
fmvekmh@fylkesmannen.no
33 37 23 67

Lenker

Foregangsfylke økologiske grønnsaker

Fagstoff NLR 2017 - ø grønnsaker og poteter

Fylkesmannen i Vestfold

Norsk landbruksrådgiving Østafjells

Økologisk veksthusproduksjon seminar 2.september 2015