Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Foregangsfylke - Jordkunnskap og jordkultur

Buskerud fylke er foregangsfylke for kunnskap om jord og jordkultur. Hovedmålet i prosjektet er å bidra til vedvarende sunn og økende matproduksjon på økologiske arealer gjennom å stimulere og gjenoppbygge det biologiske mangfoldet og humuslaget i matjorda.

Jordkunnskap (Copyright: Colourbox)

Levende matjord
En erkjennelse av at matjorda blir mer og mer livløs ved at humusinnholdet går ned, grynstruktur reduseres, jordpakking tiltar og  avlinger reduseres gjorde at fylkesmannens landbruksavdeling i Buskerud søkte og fikk status som foregangsfylke  «Levende  Matord» i 2010.

Gjennom praktiske utprøvinger og litteraturstudier har prosjektet søkt å utvikle metoder som kan motvirke den negative utviklingen. Biologisk riktig jordbehandling prøves ut i praksis ved hjelp av komposter, vermikomposter (meitemark komposter), aerob kompostkultur (AKKU) og pionervekster.

Prosjektet høstet i perioden 2010 – 2013 viktige erfaringer med hensyn til jordbiologi, komposteringsprosesser, AKKU og oppbygging av jordstruktur. Prosjektet har også bidratt til å initiere flere prosjekter i Norge innenfor prosjektområdet.

En kjerneoppgave i foregangsfylket er informasjonsvirksomhet. Foregangsfylket har opplevd en økende interesse for tema jord og jordfruktbarhet og holder jevnlig foredrag og demonstrasjoner på fagdager, møter og seminarer. De blir blant annet invitert av faglag, landbruksskoler og NLR-enheter.  

Samarbeid med fagmiljøer
Vital Analyse har en viktig rolle i foregangsfylkets arbeid og gjennomfører og utvikler analysemetodikk for å få et bilde av hvordan det står til med det biologiske mangfoldet i norsk jord, og  gir råd til bønder, komposteringsbedrifter og andre som måtte trenge slik informasjon. Gjennom prosjektet har VitalAnalyse utviklet viktige parametre og fått unik erfaring innenfor virkeområde til prosjektet. VitalAnalyse er det eneste laboratoriet i sitt slag i Norden.
Lindum AS er en av Norges ledende bedrifter på behandling av organiske ressurser fra storsamfunnet og har i mange år arbeidet for i størst mulig grad å tilbakeføre disse ressursene til dyrka jord. Gjennom prosjektet har komposteringsprosessene fått et løft med hensyn på biologisk mangfold i kompostene.

Det er også samarbeid med Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) som lager temaark på viktige områder og bidrar med faglige råd og praktiske løsninger. Det samarbeides også med flere praktikere og lokale avdelinger av Norsk Landbruksrådgivning om gjennomføring av utprøvinger samtidig som det gis veiledning og utvikles nettverk.

Gjennom kurs, markdager og utprøvinger settes det fokus på tilstanden til jorda mht jordstruktur og jordliv. Dette gjøres blant annet gjennom spadeprøver og penetrometer, hvor førstnevnte er en fin metode for å vise plogsåle, pakking og grynstruktur mens sistnevnte er et intrument som måler grad av pakking. Disse fagdagene har økende interesse og deltagelse særlig fra konvensjonelle bønder. I 2015 gjennomførte prosjektet mer enn 100 fag, eller markdager som viser den økende og store interessen for temaet. 2015 var FNs jordår og et eget delprosjekt ble gjennomført i den forbindelse. Det ble gjennomført flere arrangementer med stor oppslutning blant publikum, blant annet en utstilling med tema jord på Bygdø Kongsgård gjennom hele sommerhalvåret, hvor det blant annet ble utviklet en plakatutstilling som kan lastes ned via nettsiden til foregangsfylket. 

Planperioden 2014-2018
Prosjektet bygger fra 2014 videre på de gode erfaringene fra forrige prosjektperiode. For å formidle innhentet og egen erfaring og kunnskap skal prosjektet bidra på ulike arrangement rundt omkring i Norge i samarbeid med faglag, fylkesmenn, landbruksrådgivninger og andre som måtte vise interesse.

Det er utviklet ulike ”informasjonspakker” som er en kombinasjon av teori og praksis. Kontakt foregangsfylket dersom temaet "levende matjord" vekker interesse i ditt område.

Temaer det er arbeidet med i planperioden er:

  • Humusdannelse i matjorda gjennom resirkulering av organiske ressurser i landbruket og storsamfunnet.
  • Utprøvinger for å stimulere og gjenoppbygge det mikrobiologiske mangfoldet i matjordlaget ved aktivt bruk av høykvalitetskomposter og pionervekster, inkludert avlingsregistreringer og demonstrasjoner.
  • Utvikle standarder for beskrivelse av komposter og jord, ved blant annet biologiske og utvidede kjemiske analyser for komposter.  Informasjon fra prosjektet deles til forsøksringer, interesserte bønder m. flere.

 

Fakta

Prosjekteier
Fylkesmannen i Buskerud

Periode

2010-

Tilsagn
2011: kr 1 200 000
2012: kr 1 200 000
2013: kr 1 200 000
2014: kr 1 800 000
2015: kr 1 900 000
2016: kr 1 950 000
2017: kr 1 950 000
2018: kr 1 950 000

 

Adresse
Buskerud/ hele landet

Prosjektleder
Øystein Haugerud

Epost/telefon: fmbuoha@fylkesmannen.no
Tlf 32 26 67 23 / 47 41 76 16 87

Lenker

Foregangsfylker

Fylkesmannen i Buskerud

Jordfilm for VGS 2016

Jordlappen NLR september 2015

Temaark om livet i jorda på Agropub