Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Korn

Foregangsfylke korn vil bidra til økte avlinger av bra kvalitet, og til et godt økonomisk resultat innen økologisk kornproduksjon.

Nærbilde av bygg (Copyright: Colourbox.com)

Det økologiske kornarealet har i perioden 2015-2017 økt fra 61 468 da til 66 630 da. .

Prosjektplanen angir sentrale aktiviteter og tiltak som skal fremme økologisk kornproduksjon i løpet av planperioden.  

  1. Kartlegge årsakene til at ikke flere konvensjonelle kornprodusenter legger om til økologisk produksjon.
  2. Motivere til økologisk kornproduksjon ved å øke kompetansen om produksjonen på ulike typer gardsbruk.
  3. Motivere til økologisk kornproduksjon ved å legge til rette for gode løsninger hos de andre aktørene i verdikjeden.
  4. Motivere til økologisk kornproduksjon ved å øke kompetansen hos landbrukets fagorganisasjoner, kommunal, fylkeskommunal og statlig forvaltning, NLR, videregående skoler naturbruk og andre kompetansegivende aktører i landbruket.
  5. Legge til rette for økt leveranse/omsetning av økologisk korn både hos etablerte og nye produsenter.

Mange relevante aktører har vært involvert i planprosessen og bidrar i videre arbeid. Det gjelder NLR-enheter (Norsk landbruksrådgivning) i Oppland og Hedmark, fagorganisasjonene i Oppland og Hedmark, Felleskjøpet Agri, Strand Unikorn, Norgesfôr, Oikos Innlandet, Nibio, landbrukskontoret for Hadeland samt Fylkesmennene i Oppland, Hedmark og Vestfold. Det er også etablert gode samarbeidsformer mellom Foregangsfylke korn, Debio Info og Debio.

Foregangsfylke korn har også i 2017 rettet  tiltak mot å øke produksjonen, tiltak som skal bygge nettverk mellom produsenter, samt tiltak som styrker utveksling av kompetanse, erfaringer og kunnskap.  

Foregangsfylket har stått i spissen for å få gjennomført et kornmesterskap; dette året et hvetemesterskap. Tiltaket har vist at økologiske kornbønder får gode avlinger og gode dekningsbidrag. Det har fått betydelig mediainteresse.  NIBIO har utarbeidet dekningsbidragskalkyler for deltakerne i hvetemesterskapet.

I samarbeid med NIBIO og NLR har det vært utarbeidet fire forsøksfelt som gjelder gjødsling med pelletert og flytende gjødsel til økologisk bygg. Resultater er publisert av NIBIO.

I samarbeid med foregangsfylke Levende Matjord og selskapet VitalAnalyse er det etablert utprøvingsfelt med ni ulike gjødseltyper. Rapport med funn fra utprøvingsfeltene planlegges våren 2018.

Vekstskiftesamarbeidet med  Foregangsfylket for grønnsaker har fortsatt i 2017. Det pekes på temaer som det bør ses mer inngående på:

  • hvordan oppnå at flere bønder samarbeider på tvers av fagfelt
  • hvordan oppnå at husdyrprodusenter opplever at dette kan være lønnsomt.

Facebook har blitt brukt til å publisere nyheter, f.eks om samarbeidet om «Økofond». Facebook har også blitt brukt til å formidle informasjon om ulike relevante aktiviteter som har blitt arrangert.

Utstillingen «Matens opprinnelse» ble holdt på Vitenparken i Ås. I tilknytning til utstillingen ble det holdt fagdag økologisk korn, bakekurs, bryggingskurs og kveldsforedrag. Det var stor oppslutning og gode tilbakemeldinger.

Samarbeid med aktører som Oikos og Debio har blitt gjennomført via prosjektet «Landbrukets økoløft». Det har vært jevnlig kommunikasjon med NLR om økologisk førsteråd.

Det har også i 2017 vært god kontakt med miljøet rundt gamle kornsorter, særlig gjennom  samarbeidet med prosjektet Gullimunn i Trøndelag.  

Det er gjennomført flere kompetansehevende tiltak, som kurs og studieturer.Det har også vært samarbeid med prosjektet «Lokal produsert økologisk kraftfôr til gris- organisering og produksjon av lokalt økologisk kraftfôr» (Skåppå- prosjektet )

Foregangsfylket  foreslår områder det bør arbeides mer innen FoU, slike som:

  • Kunnskap og forskning om økologisk kornproduksjon, særlig om ugrasbeskjempelse
  • Synliggjøring av de dyktige økologiske kornprodusentene, eks via Landbrukets Økoløft, mesterskap, artikler i fagblad

Fakta

Prosjekteier
Fylkesmannen i Oppland

Periode

2014- 2018

 Tilsagn

2014: kr 1 600  000
2015: kr 1 900 000
2016: kr    830 000 + overførte midler
2017: kr 2 900 000 
2018: kr 3 000 000                                    

 

 

 

Adresse
Oppland/ hele landet

Prosjektleder
Torunn Riise Jackson

Epost/telefon:
fmoptrj@fylkesmannen.no
61 26 61 49

Lenker

Foregangsfylker

Fylkesmannen i Oppland