Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Melk og storfekjøtt

Nord- og Sør‐Trøndelag fylker har som hovedmål at Trøndelagsfylkene fremdeles skal være ledende i landet på økologisk melkeproduksjon, og samtidig bidra til de nasjonale målene for økologisk landbruk. Siden 2015 har prosjektet i tillegg arbeidet med ulike tiltak for å stimulere til økt produksjon og omsetning av økologisk storfekjøtt i samarbeid med matnavnet på Mære landbruksskole

Holstein og Norsk rødt fe (NRF)

Mål for prosjektet, aktiviteter og oppnådde resultater
Prosjektet er et samarbeid mellom fylkesmannens landbruksavdeling i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag, TINE og Norsk landbruksrådgiving i begge fylkene. I tillegg er det et samarbeid med økomelk-prosjektet i Nord-Norge. Med forsterket nasjonalt ansvar fra 2014 ble samarbeidet med de nasjonale øko-koordinatorene i Tine og Norsk landbruksrådgiving økt, samt med interesserte fylker i resten av landet.

Like etter at prosjektet startet i 2010, ga TINE beskjed om at de ikke lenger ville inngå nye øko-avtaler med melkeprodusenter. Hovedfokus for økomelk-prosjektet ble derfor å øke kompetansen til de produsentene som allerede var i gang med økologisk melkeproduksjon, slik at de skulle bli best mulig rustet til å produsere økologisk melk av egenprodusert grovfôr av god kvalitet. Foregangsfylket har jobbet med mange ulike tiltak for å øke kompetansen i økologisk melkeproduksjon/ fôrproduksjon, og for å overføre denne kompetansen til rådgivingsapparat og til økologiske melkeprodusenter. Prosjektet har også jobbet med en felles rådgivingsmodell mellom TINE og NL, og det er høstet gode erfaringer fra dette samarbeidet. Det er også gjennomført ulike feltforsøk, og det var tidligere et samarbeidet tett med NIBIO sitt FORUT-prosjekt. Resultat fra dette arbeidet ble formidlet på Nasjonal øko-kongress i januar 2015 med 160 deltakere, som var langt over forventet deltakelse.

Etter påtrykk over tid, også fra Foregangsfylket, åpnet TINE opp for avtaler om økologisk melk med nye produsenter i Rørosregionen, og Rørosmeieriet har utvidet sin virksomhet bl.a. med nytt meieri i Tolga. Foregangsfylket satser på ulike veiledningstiltak rettet mot produsenter i dette området, i samarbeid med TINE og Norsk landbruksrådgiving, og flere produsenter har valgt å legge om til økologisk drift i dette området. I 2016 åpnet TINE for nye øko-melkkontrakter i ytterligere større deler av landet, og prosjektet merker en økende interesse fra melkeprodusenter som vurderer å legge om til økologisk melkeproduksjon. Sammen med ulike tiltak for å utnytte kapasiteten på det enkelte melkebruk (fylle kvoten), ligger det derfor godt til rette for en økning i økologisk melkeproduksjon i tiden som kommer.

I januar 2017 ble det gjennomført en ny nasjonal økokonferanse i regi av Foregangsfylket, med 110 deltakere. Prosjektet jobber nå med å planlegge og tilrettelegge for neste økomelk-konferanse i starten av 2019. Høsten 2017 var foregangsfylket arrangør for nordisk nettverkssamling for rådgivere innen økologisk melkeproduksjon, og 31 deltakere fra Norge, Sverige, Danmark og Finland delte sine erfaringer innen fagområdet.

Prosjektet samarbeider også med Landbrukets ØKOLØFT, som startet opp i 2016 med formål å bidra til økt rekruttering til økologisk produksjon. Flere økologiske melkeprodusenter bidrar blant annet i fagmøter som inspirasjonsbønder som deler sine erfaringer med potensielt nye økoprodusenter og andre interesserte.

I tillegg til produksjon av grovfôr og melk, har prosjektet også fokus på markedsrettede tiltak. Blant annet er prosjektet delaktig i å arrangere «Økouker» i Nord- og Sør-Trøndelag. Dette er en uke om høsten med fokus på økologisk forbruk, med eksempelvis bakekurs, økologisk kino, grovfôrmøter og seminar om økologisk mat og matglede. Økouka har fått god pressedekning og prosjektet har deltatt under Økouka både i Sør- og Nord-Trøndelag og under Trøndersk Matfestival.

Matnavet på Mære har gjennom satsingen gjennomført ulike tiltak for å stimulere til mer lokalforedling av mjølk og kjøtt, blant annet kurs i småskalaforedling for økologiske kjøtt- og melkeprodusenter, studieturer og nettverksmøter.

Formidling av resultat skjer gjennom artikler i fagbladet Økologisk landbruk, Landbrukstidende og i BUSKAP. Prosjektet har også deltatt på lokale og nasjonale fagmøter, publisert stoff på e-post-utsendelser og via nettsider. I tillegg har de tatt imot, og tilrettelagt for grupper som har vært på studietur i regionen. Prosjektet har gjennomført mange erfaringssamlinger for øko-produsenter. Prosjektet har også gjennomført kompetansetiltak rettet mot elever og studenter på Høyskolen i Nord-Trøndelag og Mære landbruksskole, og ulike studieturer for melkeprodusenter og rådgivingsapparatet.

Fakta

Prosjekteier
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag

Periode

2010-

Tilsagn
2010: kr 1 500 000
2011: kr 1 400 000
2012: kr1 400 000
2013: kr 1 400 000
2014: kr 1 700 000
2015: kr 1 800 000
2016: kr 2 425 000
2017: kr 2 230 000
2018: kr 1 800 000

Adresse
Trøndelag/ hele landet

Prosjektleder
Elin Thorbjørnsen

Epost/telefon:
elin.thorbjornsen@nlr.no
74 16 07 97 / 417 89 890

Lenker

Foregangsfylkesatsingen

Planer for satsingen 2014-2017

Norsk landbruksrådgiving økologi