Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Økt produksjon av økologisk melk i Nord-Norge

Målet med prosjektet er å sikre råstofftilgang, øke anvendelsesgraden og bidra til økt salg av økologisk melk. Stabil og bærekraftig produksjon av økologisk melk i Nord-Norge skal oppnås, slik at nåværende og fremtidig markedsbehov for økologisk melk i landsdelen dekkes. Prosjektet startet opp høsten 2011.

Melk (Copyright: Colourbox)

   
For at Tine skal kunne gjennomføre landsdekkende kampanjer for økologisk melk, må råstoffandelen i Nord-Norge øke. Utfordringen ligger i å rekruttere nye produsenter for å øke råvaretilgangen, slik at anvendelsesgraden kan økes på en effektiv måte.

TINE Nord er prosjekteier, og samarbeider med blant andre Norsk landbruksrådgiving (NLR), Fylkesmennene i Nordland og Troms og Nordland Fylkeskommune, samt Økologisk Norge (ØN) . Prosjektet finansieres av samarbeidspartnerne i tillegg til tilskudd fra Landbruksdirektoratet.I løpet av første del av prosjektperioden økte andelen økologisk melk t fra 1,1 mill liter melk til 1,5 mill liter melk, dvs. en økning på 36 %. Den nordnorske andelen av økomelka har økt fra 2,2 % til 2,9 %.

Prosjektet har, i samarbeid med ØN, gjennomført mer enn 70 demonstrasjoner i butikker i Nordland og Troms . TINE Salg følger opp avtaler i butikk, og kontakter butikker som per i dag ikke har økologisk melk i sitt sortiment. Prosjektet har bidratt til kraftig vekst i butikk, men først og fremst i storhusholdningssegmentet, og særlig gjennom avtalen med Forsvaret om levering av økologisk melk. Omsatt mengde økte fra 159 000 liter i 2010 til 416 000 liter i 2014.

For å bygge opp kompetansen i veiledningsapparat og forvaltning er det gjennomført Økokonferanse, studietur, og andre tiltak som har bidratt til økt interesse og kunnskap samt etablering av kontaktnettverk.

For å mobilisere gårdbrukere til å vurdere omlegging til økologisk produksjon har prosjektet gjennomført ulike tiltak.Det er  gjennomført ca 30 Økologiske førsteråd til interesserte produsenter, informasjonsmøter, deltakelse på messer og på landbruksdager. Prosjektet har også stått bak utarbeiding av Landbrukskalenderen 2013 med temaet ”økomelk i Nord-Norge”. Den inneholder mye informasjon om prosjektet og økologisk landbruk, og er sendt ut til alle melkeprodusenter i landsdelen. Prosjektet har i 2014 utviklet seks kortfilmer mht. rekruttering og det er gjennomført en spørreundersøkelse for å kartlegge interessen for evt. omlegging blant melkeprodusenter som sogner til Harstad. Prosjektet bidrar også med informasjon gjennom egen Facebookside, og det har vært avisoppslag om satsingen.

Det finnes fortsatt en gruppe produsenter som er nysgjerrige og viser interesse for økologisk produksjon. Prosjektet skal derfor jobbe videre med ulike tiltak i perioden 2015 -2018 for å bidra til ytterligere økte mengder produsert økologisk melk, og tiltak for å øke salget og  anvendelsesgraden av den økologiske melka i Nord-Norge.

Status per 31.12.2016 for Nord-Norge sin del var 12 økologiske melkeprodusenter, noe som er to færre enn tidligere. Disse to produsentene som valgte å slutte med økologisk produksjon, leverte melk til meieriet i Sandnessjøen, og TINE valgte høsten 2016 å legge ned tappingen av økomelk ved dette meieriet. Meieriet i Harstad er da det eneste meieriet i Nord-Norge som tar imot økologisk melk. Volumet hit er økende, ved at flere av økomelk-produsentene har økt kvotene sine og/eller kjøpt nye økomelkkvoter. Det er forventet en økning på minimum to nye produsenter i 2017, og minst tre til de nærmeste årene.

I denne perioden er det brukt mest tid  på aktiviteter rettet mot utvalgte produsenter i vurderingsløpet, samt felles faglige arrangementer for nye interesserte i regionen, med hovedvekt på økofaget, kollegaveiledning og nettverksbygging.

Prosjektet arbeidet i tillegg  med forhold knyttet til inntransport og meieritekniske løsninger, med formål om bedre å kunne utnytte det økologiske råstoffet som produseres. TINE har planer om å starte tapping av melk på én liters kartonger ved meierianlegget i Harstad. Per i dag produseres kun økologisk melk på 10-liters kartonger til storhusholdningsmarkedet ved meieriet.

 Av flere årsaker ble det ikke jobbet så aktivt i prosjektet som ønskelig, samt at arbeid med rekruttering og oppfølging av produsenter som vurderer omlegging tar tid. Prosjektet benyttet kun halvparten av tildelte midler for prosjektperioden og fikk anledning til å videreføre prosjektet i 2017-2018 innenfor rammen av tildelt tilskudd. 

Prosjektet videreførte sitt arbeid med kartlegging av mulige nye økoprodusenter, gjennomførte motivasjonsbesøk, utarbeidet tiltaksplaner, arrangerte faglige aktiviteter (fagmøter, markvandringer, fjøsmøter og promotert mentorordningen), gjennomførte produktdemonstrasjoner i butikk, samt formidlet informasjon fra prosjektet (Facebook mm). Tilbudet av økologisk melk i Nord-Norge er sikret i samsvar med markedets etterspørsel.

Prosjektfakta

Prosjekteier    TINE Nord
Periode2011-2018
Tilsagn

2015-2018: kr 600 000

FylkeTroms
Kontakt

 hanne.strand@tine.no
Tel: 995 29 645

Lenker:

TINE Økologisk

Økomelk i Nord - Facebook

Videofilmer om økomelk-produksjon i Nord-Norge

Meieriet i Harstad vil ha mer økomelk

 

 

 

Prosjekttype

Veiledningsprosjekter for primærprodusenter

Produktkategori

  • Melk