Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Økologisk mathvete

Prosjektet Økologisk mathvete vil gi økt kunnskap om gjødslingsstrategier i økologisk hveteproduksjon, slik at hveten kan tilfredsstille bransjens kvalitetskrav. Det vil bidra til å øke andelen norskprodusert økologisk hvete brukt til mat.

Hveteaks (Copyright: Wikipedia)

Det årlige forbruket av økologisk mathvete i Norge dekkes i all hovedsak av importert korn. Det dyrkes noe økologisk hvete i Norge, men den norske hveten går i all hovedsak til fôrhvete. Det skyldes at hveten ikke oppnår de kvalitetskravene som bakeindustrien er avhengig av for å kunne lage bakeriprodukter forbrukeren vil ha. Det er først og fremst proteininnholdet som blir for lavt i den norskproduserte økologiske hveten. I tillegg er det enkelte sesonger utfordrende å bevare et høyt nok falltall i kornet, helt frem til det har kommet i hus. I 2017 førte langvarig regn og fuktige forhold på høsten til at kornet startet en groprosess ute på jordet, før tresking. Da falt falltallet dramatisk, og kornet ble uegnet som matkorn.

Proteininnholdet påvirkes mye av tilgangen på nitrogen gjennom vekstsesongen, og nivået kan til en viss grad styres gjennom gode gjødslingsstrategier. Det mangler kunnskap om hvilke muligheter man har ved økologisk korndyrking til å påvirke proteininnholdet. I konvensjonell produksjon brukes mineralsk nitrogen som delgjødsling for å øke proteininnholdet. I økologisk dyrking har man ikke denne muligheten, og det etterspørres kunnskap om hvordan bruk av blant annet pelletert hønsegjødsel kan fungere ved gjødsling i vekstsesongen.

Prosjektet vil gi økt kunnskap om gjødslingsstrategier i økologisk hveteproduksjon, slik at hveten kan tilfredsstille bransjens kvalitetskrav.

Målet med prosjektet er utarbeidelse av bedre gjødslingsråd til økologiske mathveteprodusenter.

Delmål 1. Gjennomføre gjødslingsforsøk med flytende og pelletert gjødsel til aktuelle mathvetesorter
Delmål 2. Gjennomføre markvandringer på forsøksfeltene for å informere og diskutere ulike strategier for å lykkes med mathveteproduksjon
Delmål 3. Formidle kunnskapen ervervet gjennom prosjektet til rådgivingstjenesten og bønder med faktaark, foredrag og artikler i NIBIO sine rapporter.

Det forventes en økning i utnyttelsen av den norske hveten til mat, på grunn av bedre kvalitet på hveten, ved gjennomføring av prosjektet.

I 2019 ble det gjennomført gjødslingsforsøk på tre felt. Resultatene gjenspeiler variasjonen som kan oppstå i økologisk korndyrking. To av forsøkene fikk høye avlinger med høyt proteininnhold, mens det tredje feltet fikk lavt avlingsnivå og lavt proteininnhold.Det var ingen tydelige forskjeller på flytende og pelletert gjødsel. I feltforsøkene ble sortene Mirakel og Krabat testa. Alt i alt klarte begge sortene seg godt, og kan  begge være egna ved dyrking av økologisk mathvete.

Forsøksresultatene er omtalt i en rapport som vil publiseres online, og i årsmeldingen fra NLR.

EierNIBIO Apelsvoll
Periode2019- 2020 

Tilsagn 2019

Tilsagn 2020 

kr 215 000

kr 281 000

Prosjektleder Annbjørg Øverli Kristoffersen
E-postannbjorg.kristoffersen@nlr.no

 

Prosjekttype

Veiledningsprosjekter for primærprodusenter

Produktkategori

  • Korn