Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Andelslandbruk i vekst - 2020

Andelslandbruk vokser frem som en viktig alternativ distribusjonskanal for kortreist økologisk mat. Interessen for andelslandbruk er stor, både blant produsenter og forbrukere.

Potetproduksjon (Copyright: Colourbox)

Prosjektets målsetninger
Prosjektets hovedmål er å medvirke til økt forbruk og produksjon av  økologisk mat, samt økt kunnskap om økologisk mat og landbruk i Norge.

Prosjektet bidrar til å trygge andelslandbruksmodellen som en forutsigbar distribusjonskanal for lokalproduserte økologiske varer, stimulere til etablering av nye andelslandbruk, samt styrke modellen som en læringsarena for økologisk produksjon og forbruk.

Økologisk Norge tilbyr kunnskap og formidler utprøvde praktiske løsninger for andelshavere, styremedlemmer og driftsledere.  Det arrangeres årlige samlinger for inspirasjon og faglig oppdatering. Det er fortsatt stort behov for å avklare juridiske, økonomiske og organisatoriske spørsmål, spesielt for nye andelslandbruk. Det er også behov for å oppdatere kunnskap om andelslandbrukbevegegelsen, samt engasjement for videre utvikling.   

Prosjektets referansegruppe har representanter fra Norges Bondelag, Norsk Bonde og Småbrukarlag, NLR, NORSØK, Norges Vel, Sogn Jord- og hagebruksskule, en rep. for Fylkesmannens landbruksavdelinger og to representanter fra ulike andelslandbruk. Mandatet for referansegruppen er å ta stilling til prinsipielle spørsmål og overordnede strategiske valg for arbeidet med andelslandbruk  Norge. 

Ellers samarbeider prosjektet med mange aktører. Prosjektet har også knyttet til seg en rekke ressurspersoner som benyttes som foredragsholdere og til å holde oppstartskurs.

Utvikling
Fra prosjektet startet i januar 2015 er antallet andelslandbruk femdoblet,  til ca 84 enheter per oktober 2019.  

De fleste som vurderer eller har bestemt seg for å starte andelslandbruk, har selv tatt kontakt med prosjektet. Gjennom målrettet veiledning, koordinering og tilrettelegging har prosjektet hjulpet nesten alle de etablerte andelslandbrukene i landet. Prosjektet har deltatt med innlegg på mange arrangementer i regi av andre aktører, blant annet ble prosjektet invitert til Danmark på et arrangement i regi av Økologisk landsforening hvor mer enn 100 deltakere ønsket å høre om erfaringer fra andelslandbruk i Norge. Prosjektet har også gjennomført en rekke informasjons- og oppstartsmøter rundt omkring i landet i egen regi, og i tillegg er det avholdt regionale nettverkssamlinger i samarbeid med øko-kontaktene i mange fylker. Det årlige nettverksmøtet for andelslandbruk er en arena for erfaringsutveksling, hvor det tas opp ulike problemstillinger som er spilt inn.

Prosjektet har gjennomført flere fulltegnede oppstartskurs for gartnere, bønder og fremtidige andelshavere, hvor det har blitt etablert andelslandbruk i etterkant. Det har vært stor pågang med henvendelser til prosjektet, med etterspørsel etter veiledning knyttet både til agronomi og til formelle forhold som organisasjonsform, økonomi etc.

«Håndbok for å starte andelslandbruk» er utarbeidet i samarbeid blant annet med NORSØK, og siden publiseringen av i februar 2015 har mer enn 1000 bøker blitt solgt. Mange andelslandbruk rapporterer om at de bruker håndboka aktivt som oppslagsverk i sitt arbeid når ulike problemstillinger oppstår. Håndboka ble revidert i 2017.  

En andelshaver har utviklet et web-basert medlemshåndteringssystem, som andre andelslandbruk kan abonnere på for å lette jobben med administrasjon.

Nettsiden www.andelslandbruk.no  er en brukervennlig, informativ og interaktiv side (diskusjonsforum) til nytte for andelslandbrukene. For å sikre at informasjonen er i tråd med behovene i nettverkene, og for å sikre eierskap til siden, bidro andelslandbrukene selv med innspill.  I tillegg til nåværende og fremtidige andelshavere og andelsbønder, er også landbruksrådgivere, journalister og andre interesserte i målgruppa for nettsiden.

Det innhentes kunnskap via  erfaringer fra arbeidet i URGENCI (det internasjonale nettverket for andelslandbruk), Storbritannia, Frankrike og USA.  

Økologisk Norge deltar gjennom prosjektet   i referansegruppen til Cicero's prosjekt "SHAREON- delingsøkonomi- motivasjoner, barrierer og effekter". 

Prosjektet har også fått synergieffekter med andre prosjekt i regi av Økologisk Norge. Flere av andelsgårdene inngår som besøksgård under Åpen økologisk gård, og tidsmessig er flere av disse arrangementene gjennomført i tilknytning til ØKOUKA flere steder i landet.   

Tilleggsinformasjon

Eier

Økologisk Norge

Periode

2015-2020

Tilsagn

2015-2016:
Kr 2 400 000
2017: kr 1 500 000
2018: kr 1 700 000
2019: kr 1 400 000    2020: kr 1 100 000

Adresse

Oslo/ hele landet

Prosj.-leder

 Alexandra Devik

Kontakt:

alexandra@
okologisknorge.no
  
tel: 24124110 

 

 

Lenker

Prosjekttype

Markedsprosjekter

Produktkategori

  • Annet