Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Om økologisk landbruk

Høne og lauvkjerv. (Copyright: Oskar Pushmann, Skog og landskap)

Utvikling av økologisk landbruk og omsetnad av økologiske landbruksprodukt er eit satsingsområde, og er omtala i Stortingsmeldinga "Velkommen til bords" Meld.St. 9 (2011-2012). Målet er at 15 % av matproduksjonen og matforbruket skal vera økologisk innan 2020.

Økologisk produksjon har ein naturleg plass i landbruket, både i eit miljøperspektiv, som ein "spydspiss" for det konvensjonelle landbruket og for å sikra eit mangfald til forbrukarane. Auka merksemd om forbrukaren vil styrke konkurransekrafta i næringa.

Omgrepet "økologisk" innan landbruket er verna. Debio er utøvande kontrollinstans. Ø-merket til Debio er det norske godkjenningsmerket for økologisk produksjon. (For meir informasjon om idégrunnlag i økologisk landbruk, reglar, kontroll og merkebruk, sjå Debio si heimeside).

Kontakt

Siste nyheter

Lenker