Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd til nasjonale prosjekter - utviklingstiltak innen økologisk landbruk

Soleie på seter. (Copyright: SLF)

Landbruksdirektoratet kan gi tilskudd til prosjekter som bidrar til produksjon og salg av økologisk mat som er etterspurt i markedet.

Dette kan være prosjekter som er knyttet til kunnskapsutvikling med mål om å redusere barrierer i verdikjeden for økologisk produksjon og omsetning. Aktuelle tiltak kan vere informasjons- og kommunikasjonstiltak, utredninger, utvikling av distribusjonsløsninger og produktutvikling.

Prioritering av tilskudd til prosjekter avhenger av satsingsområder og budsjettrammer som blir vedtatt ved årlige jordbruksoppgjør.

Vil du lese om prosjekt som har fått tilskudd tidligere finn du disse under "økologiske prosjekter" i menyen til venstre.

 • Utlysning av prosjektmidler for 2021

  Landbruksdirektoratet lyser ut om lag 36 mill kroner til utviklingstiltak innen økologisk landbruk. Søknadsfristen er 15. september 2020.

  Fra Jordbruksoppgjøret, St.Prp. 118 S (2019 – 2020), er det avsatt midler til utviklingstiltak innen økologisk landbruk for 2021. Utviklingstiltakene skal bidra til å nå Regjeringens mål om å stimulere til økologisk produksjon som er etterspurt i markedet, jf. Nasjonal strategi for økologisk jordbruk.   Prioriteringer som fremgår i Økologiprogrammet skal følge opp strategien og føringer fra jordbruksavtalen, og utlysningen er innrettet med utgangspunkt i dette.

 • Prioriteringer for 2021

  Økologiprogrammet legger vekt på at utviklingsmidlene brukes til prosjekter som gir ny kunnskap om økologisk primærproduksjon, prosjekter som øker kunnskap om krav i regelverket for økologisk produksjon og hvordan slike krav kan følges opp i praktisk drift,  samt prosjekter som bidrar til utvikling av en effektiv verdikjede. Følgende kan prioriteres innenfor rammen for 2021:

  • Prosjekter med tiltak innen storhusholdning (Nofima og Matvalget), utvikling av NLR og NORSØK sitt arbeid med faglige nettverk innen økologisk landbruk og Regelverksutvalget (RVU), videreføres. Disse prosjektene må også søke innen fristen.
  • Prosjekter med tiltak for å mobilisere, rekruttere og beholde produsenter av økologisk mat.
  • Prosjekter som behandler temaer og problemstillinger knyttet til regelverket for økologisk landbruk i forbindelse med kommende endringer i ny EU-forordning. Temaer kan blant annet være veksthusproduksjon i jord, økologisk formeringsmateriale og produksjon av økologisk fôr som sikrer proteinforsyningen i økologisk husdyrhold.
  • Prosjekter som bidrar til utvikling av en effektiv verdikjede. Det kan være prosjekter som bidrar til mer stabile leveranser av økologiske produkter som er etterspurt i markedet, særlig frukt, bær, grønnsaker og korn.  Aktuelle tiltak kan være:
   • Tiltak til utvikling/utprøving av produsentsamarbeid som kan få fram nye kategorier av økologiske varer til forbrukere.
   • Tiltak som kan bidra til omsetning gjennom andre omsetningskanaler enn dagligvarehandelen.
   • Tiltak som bidrar til kommunikasjons- og informasjonsflyt i verdikjedene, inkludert informasjonstiltak rettet mot ulike forbrukergrupper.

  Beskriv i søknaden beskrive hvilke utfordringer innen økologisk landbruk som ønskes løst, og begrunn hvordan prosjektet kan bidra til måloppnåelse innen ordningen.

  Søknadene må vise søkers prioriteringer av tiltak, med budsjett pr. tiltak. Landbruksdirektoratet vil prioritere tildeling av tilskudd innenfor rammen som er til rådighet.

 • Viktig informasjon for alle søkere

  • Målgrupper for prosjektene kan være primærprodusenter, rådgivere, markedsaktører og forbrukere.
  • Prosjekter hvor resultatene har tydelig overføringsverdi til flere, vil prioriteres.
  • Landbruksdirektoratet kan ikke med dette tilskuddet støtte enkeltforetaks bedriftsutvikling, med mindre resultater fra prosjektet vil ha en tydelig og stor overføringsverdi for andre lignende virksomheter. 
  • For prosjekter som krever god forankring og involvering av flere for å oppnå resultater, vil medfinansiering i form av egne midler og/eller midler fra andre telle positivt. Det legges stor vekt på  at prosjekter er godt forankret hos produsenter og andre relevante aktører i verdikjeden.
  • Landbruksdirektoratet vil kunne stille særskilte vilkår til enkelte prosjekter. 
  • Det gis ikke tilskudd til offentlige forvaltningsorganer.
 • Søknadsskjema og retningslinjer

  Søker skal søke elektronisk på søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. Trykk her for å komme til søknadsskjemaet. 

  Mal for prosjektbeskrivelse
  Last ned mal for prosjektbeskrivelse fra løsningen. Søker kan alternativt laste ned malen her og deretter laste den opp i løsningen.

  Søker er ansvarlig for å sende fullstendig søknad med relevante vedlegg innen fastsatt frist. Landbruksdirektoratet vil deretter behandle søknaden.

  For foretak og organisasjoner som skal sende inn flere søknader så kan kun en søknad søkes i Altinn på samme tidspunkt. Imidlertid kan dokumenter og vedlegg som skal følge søknaden arbeides med og forberedes separat, og lastes opp i løsningen i Altinn etterpå. 

  Retningslinjer
  Retningslinjene for tilskudd til prosjekter innen økologisk landbruk finner du her.