Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskot til utviklingstiltak innan økologisk landbruk

Soleie på seter. (Copyright: SLF)

Utviklingstiltak innan økologisk landbruk skal bidra til at delar av matproduksjonen og matforbruket skal vera økologisk. Tilskot kan gjevast til prosjekt som bidrar til auka økologisk produksjon og til auka sal av økologisk mat. Dette kan vera prosjekt som er knytt til å utvikle kunnskap, eller til å redusere barrierar knytt til økologisk produksjon og marknad.

Middel til utviklingstiltak innan økologisk landbruk blir sett av over jordbruksoppgjeret.

Vil du lese om prosjekt som har fått tilskudd tidlegare finn du alle desse under "økologiske prosjekter" i menyen til venstre.

 • Søknad for 2019

  SØKNADSOMGANG 2019 – Utviklingsmidler innen økologisk landbruk

  Til utviklingstiltak innen økologisk landbruk  er det avsatt 31 mill. kroner over jordbruksoppgjøret for 2019. Om lag 22 mill. kroner lyses ut til søkere som ønsker å gjennomføre utviklingsprosjekter. Resten av midlene vil bli benyttet til øremerkede prosjekter og oppfølgingsoppgaver som følge av arbeidet med ny strategi for økologisk jordbruk.

  Ny strategi for økologisk jordbruk og prioriteringer for 2019
  Stortinget har fattet vedtak om ny strategi for økologisk landbruk, jf. Prop. 94 S (2017-2018). Utviklingstiltakene skal bidra til å nå Regjeringens mål om å stimulere til økologisk produksjon som er etterspurt i markedet.

   Om lag 22 mill. kroner vil kunne tildeles utviklingsprosjekter etter søknad.

  Tilskudd kan gis til å gjennomføre prosjekter som bidrar til å stimulere til økologisk produksjon og til salg av økologisk mat som er etterspurt i markedet. Dette kan være prosjekter som er knyttet til kunnskapsutvikling og prosjekter med mål om å redusere barrierer knyttet til verdikjeden for økologisk produksjon og omsetning.

  Det kan søkes om midler til videreføring av allerede pågående prosjekter og til nye prosjekter. Nye prosjekter og tiltak vil vurderes i sammenheng med satsinger og prosjekter som pågår, og i lys av arbeidet med implementering av ny strategi.

  Landbruksdirektoratet vil foreta en prioritering innenfor rammen.

   Viktig informasjon for alle søkere  

  • Målgrupper for prosjektene kan være primærprodusenter, rådgivere, markedsaktører og forbrukere.
  • Prosjekter hvor resultatene har tydelig overføringsverdi til flere, vil prioriteres.
  • Landbruksdirektoratet kan ikke med dette tilskuddet støtte enkeltforetaks bedriftsutvikling, med mindre resultater fra prosjektet vil ha en tydelig og stor overføringsverdi for andre lignende virksomheter. 
  • For prosjekter som krever god forankring og involvering av flere for å oppnå resultater, vil medfinansiering i form av egne midler og/eller midler fra andre telle positivt. 
  • Landbruksdirektoratet vil kunne stille særskilte vilkår til enkelte prosjekter. 
  • Det gis ikke støtte til offentlige forvaltningsorganer.
  • Søknadsfristen er 1. oktober 2018.

  Søknadsskjema og retningslinjer

  Fra og med søknadsomgangen for 2019  skal ny elektronisk løsning benyttes via Altinn.
  Løsningen er tilgjengelig fra 17. august 2018.

  Retningslinjene for tilskudd til prosjekter innen økologisk landbruk finner du her.

  For foretak og organisasjoner som skal sende inn flere søknader så kan kun en søknad  søkes i Altinn på samme tidspunkt. Imidlertid kan dokumenter og vedlegg som skal følge søknaden arbeides med og forberedes separat, og lastes opp i løsningen i Altinn etterpå. Et vedlegg alle må fylle ut er  "Mal for prosjektbeskrivelse"  som man finner i løsningen i ALtinn.  Søker kan alternativt laste ned malen her og deretter laste den opp i løsningen.

   

   

Kontakt

Frister

  Siste nyheter