Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskot til utviklingstiltak innan økologisk landbruk

Soleie på seter. (Copyright: SLF)

Utviklingstiltak innan økologisk landbruk skal bidra til at delar av matproduksjonen og matforbruket skal vera økologisk. Tilskot kan gjevast til prosjekt som bidrar til auka økologisk produksjon og til auka sal av økologisk mat. Dette kan vera prosjekt som er knytt til å utvikle kunnskap, eller til å redusere barrierar knytt til økologisk produksjon og marknad.

Middel til utviklingstiltak innan økologisk landbruk blir sett av over jordbruksoppgjeret.

 • Søknad for 2018

  Midler til utviklingstiltak innen økologisk landbruk 2018 er avsatt over jordbruksoppgjøret. 

  Utviklingstiltakene skal bidra til at deler av matproduksjonen og matforbruket skal være økologisk. Tilskudd kan gis til å gjennomføre prosjekter som bidrar til økt økologisk produksjon og til økt salg av økologisk mat. Dette kan være prosjekter som er knyttet til kunnskapsutvikling og til å redusere barrierer knyttet til økologisk produksjon og marked.

  Rammen for nasjonale utviklingsprosjekter i 2018 er ca. 15 mill. kr.          

  Proriteringer innenfor rammen for 2018
  Som følge av behandlingen av Meld. St.11 (2016-2017) vil regjeringen utarbeide en ny strategi for økologisk landbruk, inkludert fastsettelse av nytt mål for forbruk og produksjon av økologisk mat. Siden en ny strategi kan gi endrede prioriteringer for fremtidige utviklingstiltak er det i begrenset grad ønskelig å sette i gang nye flerårige prosjekter. Nye prosjekter vil vurderes i sammenheng med satsinger og prosjekter som pågår.

  Søkere med pågående prosjekter i 2017, som søker om videreføring av tiltak i 2018, vil bli prioritert høyt. Landbruksdirektoratet vil foreta en prioritering innenfor rammen og i sammenheng med eventuelle nye søknader.

   

  Viktig informasjon for søkere av pågående eller nye prosjekter

  • Målgrupper for prosjektene kan være primærprodusenter, rådgivere, markedsaktører og forbrukere.
  • Prosjekter hvor resultatene har tydelig overføringsverdi til flere, vil prioriteres.
  • For prosjekter som krever god forankring og involvering av flere for å oppnå resultater, vil medfinansiering i form av egne midler og/eller midler fra andre telle positivt. 
  • Dersom prosjektet ønsker å arbeide med tiltak innenfor foregangsfylkenes satsingsområder, forutsetter vi at prosjektet har vært i kontakt med aktuelt foregangsfylke for å avklare mulig samarbeid og  arbeidsdeling.
  • Landbruksdirektoratet kan ikke med dette tilskuddet støtte enkeltforetaks bedriftsutvikling, med mindre resultater fra prosjektet vil ha en tydelig og stor overføringsverdi for andre lignende virksomheter. 
  • Landbruksdirektoratet vil kunne stille særskilte vilkår til enkelte prosjekter. 
  • Det gis ikke støtte til offentlige forvaltningsorganer.
  • Søknadsfristen er 15. september 2017.

   

  Søknadsskjema og retningslinjer
  Søkere må bruke Landbruksdirektoratets søknadsskjema

   

  Retningslinjene finner du her.

   

   

Kontakt

Frister

  Siste nyheter