Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskot til utviklingstiltak innan økologisk landbruk

Soleie på seter. (Copyright: SLF)

Kvart år vert det sett av middel til utviklingstiltak innan økologisk landbruk over jordbruksoppgjeret. Midla vert forvalta av Landbruksdirektoratet med utgangspunkt i stortingsmeldinga "Velkommen til bords" Meld. St. 9 (2011-2012) kap. 5 om Matmangfold og næringsutvikling. Det er eit mål at 15% av matproduksjonen og matforbruket skal vera økologisk innan 2020.

 • Søknad for 2017

  Midler til utviklingstiltak innen økologisk landbruk 2017 er avsatt over jordbruksoppgjøret. 
  Utviklingstiltakene skal bidra til å nå målet om at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket skal være økologisk i 2020. Tilskudd kan gis til å gjennomføre prosjekter som bidrar til kunnskapsutvikling og til å redusere barrierer knyttet til økologisk produksjon og marked.

  Rammen for nasjonale utviklingsprosjekter er ca. 15 mill. kr. Tilskudd kan gis til organisasjoner og foretak.

  Proriterte områder for 2017
  Det er særlig aktuelt med prosjekter innen følgende temaer:

  • prosjekter som bidrar til å styrke privat og offentlig forbruk
  • prosjekter som styrker foredling og distribusjon
  • prosjekter som styrker og øker informasjon og kommunikasjon om økologisk jordbruk
  • prosjekter som fremmer kontakt og samarbeid mellom primærprodusenter og markedsaktører.

  Aktuelle tiltak kan være informasjons- og kommunikasjonstiltak, utredninger, utvikling av salgs- og distribusjonsløsninger og produktutvikling.

  Viktig informasjon for søker

  • Målgrupper for prosjektene kan være primærprodusenter, rådgivere, markedsaktører og forbrukere.
  • Prosjekter hvor resultatene har tydelig overføringsverdi til flere, vil prioriteres.
  • For prosjekter som krever god forankring og involvering av flere for å oppnå resultater, vil medfinansiering i form av egne midler og/eller midler fra andre telle positivt. 
  • Nye prosjekter vil vurderes i sammenheng med satsinger og prosjekter som pågår med støtte fra Landbruksdirektoratet.
  • Dersom prosjektet ønsker å arbeide med tiltak innenfor foregangsfylkenes satsingsområder, forutsetter vi at prosjektet har vært i kontakt med aktuelt foregangsfylke for å avklare mulig samarbeid og  arbeidsdeling.
  • Landbruksdirektoratet kan ikke med dette tilskuddet støtte enkeltforetaks bedriftsutvikling, med mindre resultater fra prosjektet vil ha en tydelig og stor overføringsverdi for andre lignende virksomheter. 
  • Landbruksdirektoratet vil kunne stille særskilte vilkår til enkelte prosjekter.  •  
  • Det gis ikke støtte til offentlige forvaltningsorganer.
  • Søknadsfristen er 15. september 2016.

  Søknadsskjema og retningslinjer
  Søkere må bruke Landbruksdirektoratets søknadsskjema

Kontakt

Frister

  Siste nyheter