Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd til nasjonale prosjekter - utviklingstiltak innen økologisk landbruk

Soleie på seter. (Copyright: SLF)

Landbruksdirektoratet kan gi tilskudd til prosjekter som bidrar til produksjon og salg av økologisk mat som er etterspurt i markedet.

Dette kan være prosjekter som er knyttet til kunnskapsutvikling med mål om å redusere barrierer i verdikjeden for økologisk produksjon og omsetning. Aktuelle tiltak kan vere informasjons- og kommunikasjonstiltak, utredninger, utvikling av distribusjonsløsninger og produktutvikling.

Prioritering av tilskudd til prosjekter avhenger av satsingsområder og budsjettrammer som blir vedtatt ved årlige jordbruksoppgjør.

Vil du lese om prosjekt som har fått tilskudd tidligere finn du disse under "økologiske prosjekter" i menyen til venstre.

 • Utlysning av prosjektmidler for 2020

  Landbruksdirektoratet lyser ut om lag 34 mill kroner til utviklingstiltak innen økologisk landbruk. Søknadsfristen er 15. oktober 2019.

  Til utviklingstiltak innen økologisk landbruk  er det avsatt 34 mill. kroner over jordbruksoppgjøret for 2020.  En stor del av rammen er bundet til pågående prosjekter som er omtalt i jordbruksavtalen.

  Utviklingstiltakene skal bidra til å nå Regjeringens mål om å stimulere til økologisk produksjon som er etterspurt i markedet, jf. Nasjonal strategi for økologisk jordbruk. Landbruksdirektoratet har fastsatt Økologiprogrammet som skal følge opp strategien og føringer fra jordbruksavtalen, og utlysningen er innrettet med utgangspunkt i prioriteringer som fremgår i programmet.

  Den nye strategien for økologisk landbruk, jf. Prop. 94 S (2017-2018) og tilhørende økologiprogram vil  bli lagt til grunn for utlysingen. Nærmere prioriteringer innenfor økologiprogrammet vil bli avgjort i samråd med partene i jordbruksoppgjøret.

 • Prioriteringer for 2020 ...

  Økologiprogrammet legger vekt på at utviklingsmidlene kan brukes til prosjekter som gir ny kunnskap om økologisk primærproduksjon, prosjekter som øker kunnskap om krav i regelverket for økologisk produksjon og hvordan slike krav kan følges opp i praktisk drift, og prosjekter som bidrar til utvikling av en effektiv verdikjede.

  En stor del av rammen vil gå med til videreføring av pågående prosjekter som er omtalt i gjeldene jordbruksavtale (Prop. 120 S (2018-2019)). Disse prosjektene må også søke innen fristen.

  For andre prosjektsøknader prioriteres særlig tiltak som bidrar til utvikling av en effektiv verdikjede. Det kan være prosjekter som bidrar til mer stabile leveranser av økologiske produkter som er etterspurt i markedet, særlig frukt, bær, grønnsaker og korn.  Aktuelle tiltak kan være:

  • Tiltak til utvikling/utprøving av produsentsamarbeid som kan få fram nye kategorier av økologiske varer til forbrukere.
  • Tiltak som kan bidra til omsetning gjennom andre omsetningskanaler enn dagligvarehandelen.
  • Tiltak som bidrar til kommunikasjons- og informasjonsflyt i verdikjedene, inkludert informasjonstiltak rettet mot ulike forbrukergrupper.

  Søknadene må vise søkers prioriteringer av tiltak, med budsjett pr. tiltak. Landbruksdirektoratet vil prioritere tildeling av tilskudd innenfor rammen som er til rådighet.

 • Viktig informasjon for alle søkere

  • Målgrupper for prosjektene kan være primærprodusenter, rådgivere, markedsaktører og forbrukere.
  • Prosjekter hvor resultatene har tydelig overføringsverdi til flere, vil prioriteres.
  • Landbruksdirektoratet kan ikke med dette tilskuddet støtte enkeltforetaks bedriftsutvikling, med mindre resultater fra prosjektet vil ha en tydelig og stor overføringsverdi for andre lignende virksomheter. 
  • For prosjekter som krever god forankring og involvering av flere for å oppnå resultater, vil medfinansiering i form av egne midler og/eller midler fra andre telle positivt. Det legges stor vekt på  at prosjekter er godt forankret hos produsenter og andre relevante aktører i verdikjeden.
  • Landbruksdirektoratet vil kunne stille særskilte vilkår til enkelte prosjekter. 

  Det gis ikke tilskudd til offentlige forvaltningsorganer

 • Søknadsskjema og retningslinjer

  Søker skal søke elektronisk på søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. Trykk her for å komme til søknadsskjemaet. 

  Mal for prosjektbeskrivelse
  Last ned mal for prosjektbeskrivelse fra løsningen. Søker kan alternativt laste ned malen her og deretter laste den opp i løsningen.

  Søker er ansvarlig for å sende fullstendig søknad med relevante vedlegg innen fastsatt frist. Landbruksdirektoratet vil deretter behandle søknaden. Det vil bli sendt svar til søkerne i januar 2020. 

  For foretak og organisasjoner som skal sende inn flere søknader så kan kun en søknad søkes i Altinn på samme tidspunkt. Imidlertid kan dokumenter og vedlegg som skal følge søknaden arbeides med og forberedes separat, og lastes opp i løsningen i Altinn etterpå. 

  Retningslinjer
  Retningslinjene for tilskudd til prosjekter innen økologisk landbruk finner du her.

Kontakt

Frister

  Siste nyheter

  Lenker