Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Anbefaler tiltak for å styrke privat økologisk forbruk

Statens landbruksforvaltning (SLF) har gjennomført en evaluering av tilskudd som skal bidra til økt økologisk produksjon og forbruk av økologisk mat. Blant hovedfunnene er at tilskuddene har bidratt til å nå målene, og i stor grad vært utløsende for omlegging til økologisk produksjon. Behovene er nå størst på markedssiden, der tiltak bør rettes inn mot forbruker.

Mathallen (Copyright: SLF)

Markeds- og forbrukertiltak bør styrkes
Tilskudd til utviklingstiltak har styrket tilbud og etterspørsel gjennom å redusere flaskehalser i hele verdikjeden. Effekten av tiltakene antas imidlertid å ha blitt dempet av høy tillit til konvensjonelt landbruk, og av at det er satset lite på markedstiltak i perioden. Det er fortsatt behov for veiledning av produsenter, men enda større behov for kunnskap ut til forbruker om kjennetegn ved økologisk produksjon og mat.

Etterspørselsrettede aktiviteter har i stor grad blitt innrettet mot storhusholdning og offentlig innkjøp. Rapporten anbefaler økt fokus på generisk markedsføring og kunnskap om økologisk produksjon og mat rettet mot forbruker. Det bør fortsatt satses på produkt- og emballasjeutvikling. I tillegg pekes det på at det er rom for bedre synliggjøring av resultater og statistikk om økologisk landbruk.

Vareutvalg i butikkene
Økologisk mat er i økende grad en del av sortimentet hos de store dagligvareaktørene. Men tilbud må samsvare med etterspørsel både når det gjelder pris, tilgjengelighet og utvalg. Det er fortsatt utfordringer knyttet til produksjon, foredling og distribusjon og det kan oppleves krevende å nå gjennom til store dagligvareaktører, særlig for småskalaprodusenter men også for andre.  Dette er sammensatte utfordringer og løses ikke alene med tilskudd. 

Produksjonstilskudd bidrar til måloppnåelse
Tilskuddene har i stor grad vært utløsende for at foretak legger om til økologisk produksjon, og at lønnsomheten i denne produksjonen er relativt god. En undersøkelse som ble gjennomført i forbindelse med evalueringen viser det er et potensial for å øke produksjonen blant konvensjonelle produsenter, ettersom hele 24 % av gårdbrukerne har vurdert å legge om.

Samtidig er det en rekke utfordringer med økt økologisk produksjon knyttet til gjødsling, kompetanse, merarbeid osv. Økologisk kornproduksjon er et eksempel der manglende tilgang på husdyrgjødsel er en vesentlig barriere for å øke produksjonen. Her peker rapporten på et bredere sett av tiltak enn tradisjonelle tilskudd.

Om evalueringen
Evalueringen er gjennomført av Vista analyse i samarbeid med Damvad Norge. Oppdraget har vært å vurdere resultatoppnåelse, kostnads- og forvaltningseffektivitet for tilskuddene fra 2005. Evalueringen har også sett på barrierer for måloppnåelse og gir grunnlag for økt målretting og prioritering av tiltak som bør støttes fremover. SLF vil bruke evalueringsrapporten som grunnlag for prioriteringer og målrettet virkemiddelbruk. 

Kontaktperson

Mer om temaet