Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Om regionale miljøtilskudd

Rundballer mot gammel smie (Copyright: Oscar Puschmann)

Miljøprogrammene skal fremme særskilte miljømål i jordbruket:
- redusere forurensning til vann og luft
- ivareta kulturlandskap og kulturminner
- tilrettelegge for friluftsliv
- ivareta biologisk mangfold

Alle landbruksforetak kan søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Hvert fylke har et eget miljøprogram med et utvalg miljøtiltak du kan få tilskudd for å utføre. Tiltakene blir bestemt ut i fra hva Fylkesmannen ser på som de største miljøutfordringer i sitt fylke.

 • Søknadsfrister og fylkenes veiledere

  Du kan søke regionalt miljøtilskudd fra 1. august 2016, men søknadsfristen varierer fra fylke til fylke.

  Under kan du se søknadsfristene i hvert fylke. Trykk på fylkesnavnet å komme til fylkets nettside om regionalt miljøtilskudd.

  FylkeSøknadsfrist
  Aust-Agder20.08.2016
  Buskerud20.09.2016
  Finnmark01.10.2016
  Hedmark01.10.2016
  Hordaland20.09.2016
  Møre og Romsdal20.08.2016
  Nordland20.08.2016
  Nord-Trøndelag20.08.2016
  Oppland20.08.2016
  Oslo og Akershus20.10.2016
  Rogaland20.08.2016
  Sogn og Fjordane20.08.2016
  Sør-Trøndelag20.08.2016
  Telemark20.09.2016
  Troms01.09.2016
  Vest-Agder20.08.2016
  Vestfold20.10.2016
  Østfold20.10.2016
   
  Det er mulig å levere søknad inntil 20 virkedager etter søknadsfristens utløp, men da avkortes tilskuddet med kr 1000 per virkedag etter søknadsfristen. Søknader som leveres senere enn 20 virkedager etter søknadsfristens utløp vil bli avvist og tas ikke til behandling.


  Ta kontakt med fylkesmannen om du trenger å søke dispensasjon fra søknadsfristen. Dette er kun aktuelt i spesielle tilfeller.

  Tilskuddet for søknadsomgangen 2016 blir utbetalt onsdag 22.februar 2017.

 • Hvem kan søke?

  Alle landbruksforetak som er berettiget produksjonstilskudd kan søke regionalt miljøtilskudd. 

 • Om ordningen

  Regionale miljøprogram (RMP) ble innført i 2005. Tilskuddene skal stimulere til en økt miljøinnsats i jordbruket ut over det som er mulig gjennom nasjonale ordninger. Hvert fylke har et eget miljøprogram som dekker en lang rekke miljøtemaer.

  Miljøtiltakene er delt inn i sju miljøtema; Kulturlandskap, Biologisk mangfold, Kulturmiljøer- og kulturminner,  Friluftsliv og tilgjengelighet, Avrenning til vassdrag og kyst, Utslipp til luft og Plantevernmidler.Tiltak for å ivareta biologisk mangfold kan være opprettholde verdifulle slåtte- og beitemarker ved å drifte dem tradisjonelt. Tiltak innen Avrenning til vassdrag og kyst kan være å hindre erosjon og avrenning ved mer skånsom jordarbeiding. Fylkene bestemmer selv, ut fra en meny,  hvilke tiltak som skal inngå i det regionale miljøprogrammet og gjør en prioritering av tilskuddssatser.Tilskuddene betales ut direkte til bønder som oppfyller vilkårene for de ulike ordningene, på samme måte som for produksjonstilskudd. Hovedvekten av midlene i ordningene utbetales per areal eller per beitedyr.

  Jordbruket har behov for økte tiltak for å oppfylle målene for vannmiljø, spesielt knyttet til utvalgte vassdrag. Gjennom en styrking av tiltak under regionale miljøprogram, legges det til rette for målrettet innsats for å redusere erosjon og avrenning, og derigjennom bedre vannkvaliteten. Det er videre behov for styrket miljøinnsats på områdene kulturlandskap, kulturmiljøer og naturmangfold i alle fylker. Innsatsen her sees i sammenheng med Klima- og miljødepartementets midler til utvalgte naturtyper.

  Fylkesvise forskrifter

  De regionale miljøprogrammene blir laget gjennom en åpen prosess hvor frivillige organisasjoner, kommuner og fylkeskommunen involveres. Tiltakene i miljøprogrammene blir prioritert ut i fra hva som er de største miljøutfordringene i fylket. Programmene gir føringer for bruken av kommunale miljøvirkemidler i SMIL-ordningen (Spesielle miljøtiltak i landbruket).

  De fylkesvise programmene blir rullert om lag hvert fjerde år. Inneværende programperiode er 2013 – 2017. I denne programperiode har fylkene utformet støtteordningene innenfor en forhåndsdefinert nasjonal meny. Menyen gjør det lettere å rapportere på den samlede miljøinnsatsen i jordbruket, samt at tiltakene er mer harmonisert på tvers av fylkesgrensene.