Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Om regionale miljøtilskudd

Rundballer mot gammel smie (Copyright: Oscar Puschmann)

Miljøprogrammene skal fremme særskilte miljømål i jordbruket:
- redusere forurensning til vann og luft
- ivareta kulturlandskap og kulturminner
- tilrettelegge for friluftsliv
- ivareta biologisk mangfold

Alle landbruksforetak kan søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Hvert fylke har et eget miljøprogram med et utvalg miljøtiltak du kan få tilskudd for å utføre. Tiltakene blir bestemt ut i fra hva Fylkesmannen ser på som de største miljøutfordringer i sitt fylke.

 • Søknadsfrister og fylkenes veiledere

  Du kan søke regionalt miljøtilskudd fra 1. august 2018, men søknadsfristen varierer fra fylke til fylke.

  Under kan du se søknadsfristene i hvert fylke. Trykk på fylkesnavnet å komme til fylkets nettside om regionalt miljøtilskudd.

  FylkeSøknadsfrist
  Aust-Agder15.10.2018
  Buskerud15.10.2018
  Finnmark15.10.2018
  Hedmark01.10.2018
  Hordaland15.10.2018
  Møre og Romsdal15.10.2018
  Nordland20.08.2018
  Oppland15.10.2018
  Oslo og Akershus20.10.2018
  Rogaland15.10.2018
  Sogn og Fjordane15.10.2018
  Trøndelag15.10.2018
  Telemark15.10.2018
  Troms15.10.2018
  Vest-Agder15.10.2018
  Vestfold15.10.2018
  Østfold15.10.2018
   
  Det er mulig å levere søknad inntil 20 virkedager etter søknadsfristens utløp, men da reduseres tilskuddet med kr 1000 per virkedag etter søknadsfristen. Søknader som leveres senere enn 20 virkedager etter søknadsfristens utløp vil bli avvist og tas ikke til behandling.


  Ta kontakt med fylkesmannen om du trenger å søke dispensasjon fra søknadsfristen. Dette er kun aktuelt i spesielle tilfeller.

  Tilskuddet for søknadsomgangen 2018 blir utbetalt torsdag 14. mars 2019.

 • Hvem kan søke?

  Alle landbruksforetak som er berettiget produksjonstilskudd kan søke regionalt miljøtilskudd. 

 • Om ordningen

  Regionale miljøprogram (RMP) ble innført i 2005. Tilskuddene skal stimulere til en økt miljøinnsats i jordbruket ut over det som er mulig gjennom nasjonale ordninger. Hvert fylke har et eget miljøprogram som dekker en rekke miljøtemaer.

  Miljøtiltakene er delt inn i sju miljøtema; Kulturlandskap, Biologisk mangfold, Kulturmiljøer- og kulturminner,  Friluftsliv og tilgjengelighet, Avrenning til vassdrag og kyst, Utslipp til luft og Plantevernmidler. Tiltak for å ivareta biologisk mangfold kan være å opprettholde verdifulle slåtte- og beitemarker ved å drifte dem tradisjonelt. Tiltak innen Avrenning til vassdrag og kyst kan være å hindre erosjon og avrenning ved mer skånsom jordarbeiding. Fylkene bestemmer selv, ut fra en "tiltaksmeny",  hvilke tiltak som skal inngå i det regionale miljøprogrammet og gjør en prioritering av tilskuddssatser. Tilskuddene betales ut direkte til bønder som oppfyller vilkårene for de ulike ordningene, på samme måte som for produksjonstilskudd. Hovedvekten av midlene i ordningene utbetales per areal eller per beitedyr.

  Jordbruket har behov for økte tiltak for å oppfylle målene for vannmiljø, spesielt knyttet til utvalgte vassdrag. Gjennom en styrking av tiltak under regionale miljøprogram, legges det til rette for målrettet innsats for å redusere erosjon og avrenning, og derigjennom bedre vannkvaliteten. Det er videre behov for styrket miljøinnsats på områdene kulturlandskap, kulturmiljøer og naturmangfold i alle fylker. Innsatsen her sees i sammenheng med Klima- og miljødepartementets midler til utvalgte naturtyper.

  Fylkesvise forskrifter

  De regionale miljøprogrammene blir laget gjennom en åpen prosess hvor frivillige organisasjoner, kommuner og fylkeskommunen involveres. Tiltakene i miljøprogrammene blir prioritert ut i fra hva som er de største miljøutfordringene i fylket. Programmene gir føringer for bruken av kommunale miljøvirkemidler i SMIL-ordningen (Spesielle miljøtiltak i landbruket).

  De fylkesvise programmene blir rullert om lag hvert fjerde år. Inneværende programperiode er 2013 – 2018. I denne programperioden har fylkene utformet støtteordningene innenfor en forhåndsdefinert nasjonal meny. Menyen gjør det lettere å rapportere på den samlede miljøinnsatsen i jordbruket, samt at tiltakene er mer harmonisert på tvers av fylkesgrensene. 

Kontakt

Frister

  Siste nyheter