Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Om regionale miljøtilskudd

Rundballer mot gammel smie (Copyright: Oscar Puschmann)

Miljøprogrammene skal fremme særskilte miljømål i jordbruket:
- redusere forurensning til vann og luft
- ivareta kulturlandskap og kulturminner
- tilrettelegge for friluftsliv
- ivareta biologisk mangfold

Alle landbruksforetak kan søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Hvert fylke har et eget miljøprogram med et utvalg miljøtiltak du kan få tilskudd for å utføre. Tiltakene blir bestemt ut i fra hva Fylkesmannen ser på som de største miljøutfordringer i sitt fylke.

 • Søknadsfrister og fylkenes veiledere

  Du kan søke regionalt miljøtilskudd fra 15. september 2020.

  På fylkesmannen sin nettside finner du informasjon som gjelder for ditt fylke, klikk på lenke for å finne det.

  FylkeSøknadsfristNettside
  Rogaland15.10.2020her
  Møre og Romsdal15.10.2020her
  Nordland15.10.2020her
  Oslo og Viken15.10.2020her
  Innlandet15.10.2020her
  Vestfold og Telemark15.10.2020her
  Agder15.10.2020her
  Vestland15.10.2020her
  Trøndelag15.10.2020her
  Troms og Finnmark15.10.2020her
   
  Det er mulig å levere søknad inntil 14 dager etter søknadsfristens utløp, men da reduseres tilskuddet med kr 1000 per dag etter søknadsfristen. Søknader som leveres senere enn 14 dager etter søknadsfristens utløp vil bli avvist og tas ikke til behandling.


  Ta kontakt med fylkesmannen om du trenger å søke dispensasjon fra søknadsfristen. Dette er kun aktuelt i spesielle tilfeller.

  Tilskuddet for søknadsomgangen 2020 blir utbetalt fredag 12. mars 2021.

 • Hvem kan søke?

  Alle landbruksforetak som er berettiget produksjonstilskudd kan søke regionalt miljøtilskudd. 

 • Om ordningen

  Regionale miljøprogram (RMP) ble innført i 2005. Tilskuddene skal stimulere til en økt miljøinnsats i jordbruket ut over det som er mulig gjennom nasjonale ordninger. Hvert fylke har et eget miljøprogram som dekker en rekke miljøtemaer.

  De regionale miljøprogrammene er delt i åtte miljøtemaer; Kulturlandskap, Biologisk mangfold, Kulturminner kulturmiljøer,  Friluftsliv, Avrenning til vann, Utslipp til luft, Plantevern og Miljøavtale.

  Fylkene bestemmer selv, ut fra en "tiltaksmeny", hvilke tiltak og tiltaksklasser som skal inngå i det regionale miljøprogrammet og gjør en prioritering av tilskuddssatser. Tilskuddene betales ut direkte til bønder som oppfyller vilkårene for de ulike ordningene, på samme måte som for produksjonstilskudd. Hovedvekten av midlene i ordningene utbetales per areal eller per beitedyr.

   Fylkesvise forskrifter

  De regionale miljøprogrammene blir laget gjennom en åpen prosess hvor frivillige organisasjoner, kommuner og fylkeskommunen involveres. Tiltakene i miljøprogrammene blir prioritert ut i fra hva som er de største miljøutfordringene i fylket. Programmene gir føringer for bruken av kommunale miljøvirkemidler i SMIL-ordningen (Spesielle miljøtiltak i landbruket).

  De fylkesvise programmene blir rullert om lag hvert fjerde år. Inneværende programperiode er 2019 – 2022. I denne programperioden har fylkene utformet støtteordningene innenfor en forhåndsdefinert nasjonal meny. Menyen gjør det lettere å rapportere på den samlede miljøinnsatsen i jordbruket, samt at tiltakene er mer harmonisert på tvers av fylkesgrensene.

   

Kontakt

Frister

  Siste nyheter