Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

SMIL - Hvordan søke om tilskudd?

Kulturlandskap på Jeløya (Copyright: SLF)

Søknad skal sendes til kommunen der tiltaket skal gjennomføres. Den enkelte kommune fastsetter søknadsfrist.

Det skal søkes på eget skjema. Fra og med 2019 skal ny digital løsning benyttes. Søknader skal sendes inn digitalt med innlogging via ID-Porten i Altinn. Løsningen er tilgjengelig  i  februar 2019. Mer informasjon kommer senere.

 • Hvem kan søke om SMIL-tilskudd?

  Kommunen behandler og avgjer søknader om tilskot. Kommunane utarbeider overordna retningsliner for prioritering av søknadane (lokale tiltaksstrategiar).

  Tilskot kan gis til foretak der det foregår ein tilskotsberettiga produksjon på landbrukseigedomen, og som oppfyller vilkåra i forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 2 og  § 3 eller § 4. Landbrukseigedomen sin eigar må gje tillatelse til gjennomføring av prosjekt eller tiltak etter denne forskrifta.

  Frå 2017 er forskrifta endra slik at også eigarar som ikkje sjøl driv areal likevel kan søkje SMIL-tilskot dersom det drivast ein tilskotberettiga produksjon på landbrukseigedomen.

  Søkjer må ha gjødslingsplan og journal over plantevernmiddel, samt kart over eid og leid jordbruksareal som foretaket disponerer. Kulturminner, områder som er viktige for biologisk mangfald, arealer med risiko for tap av jord og næringsstoffar og andre forhold av miljømessig betydning skal være kartfesta og beskrevet.

 • Nytt digitalt søknads- og saksbehandlersytem i 2019

  Fra og med 2019 skal ny digital løsning benyttes. Søknader skal sendes inn digitalt med innlogging via ID-Porten i Altinn. Løsningen er tilgjengelig  i  februar 2019. Mer informasjon kommer senere.

  Kommunenes saksbehandlere skal behandle søknaden, utarbeide og godkjenne vedtak, samt utbetale tilskudd gjennom denne løsningen i Agros. Søkere vil få vedtaksbrev i sin innboks i Altinn, eller til sikker digital post (E-boks, Digipost) dersom søkeren er en privatperson.

Kontakt

 • Har du spørsmål om spesielle miljøtiltak i jordbruket, ta kontakt med kommunen din
 • Spørsmål om digital søknad / -saksbehandling, kontakt: Brukerstøtte i direktoratet

Lenker