Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Høy og og seter (Copyright: Statens landbruksforvaltning)

Formålet er å ivareta natur- og kulturminneverdiane i kulturlandskapa til jordbruket, samt redusere forureininga frå jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanleg jordbruksdrift. Eit viktig siktemål med ordninga er å få til ein meir målretta innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringar og målsetjingar.

Nytt digitalt søknads- og sakshandsamingssystem for SMIL i 2019.

Søknadar skal frå og med 2019 sendast inn digitalt med innlogging via ID-Porten/Altinn. Løysninga blir tilgjengeleg i februar 2019. Meir informasjon kjem seinare.

 • Nytt digitalt søknads- og sakshandsamingssystem for SMIL i ...

  Søknadar skal frå og med 2019 sendast inn digitalt med innlogging via ID-Porten/Altinn. Løysninga blir tilgjengeleg i februar 2019. Meir informasjon kjem  seinare. 

  Kommunen sine sakshandsamarar skal behandle søknaden, utarbeide og godkjenne vedtak, samt utbetale tilskot gjennom denne løysninga i Agros. Send alle brev til søkaren sin innboks i Altinn, eller til sikker digital post (E-boks, digipost) dersom søkaren er privatperson.  

 • Kven kan søkje SMIL-midler?

  Kommunen behandler og avgjer søknader om tilskot. Kommunane utarbeider overordna retningsliner for prioritering av søknadane (lokale tiltaksstrategiar).

  Tilskot kan gis til foretak der det foregår ein tilskotsberettiga produksjon på landbrukseigedomen, og som oppfyller vilkåra i forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 2 og  § 3 eller § 4. Landbrukseigedomen sin eigar må gje tillatelse til gjennomføring av prosjekt eller tiltak etter denne forskrifta.

  Frå 2017 er forskrifta endra slik at også eigarar som ikkje sjøl driv areal likevel kan søkje SMIL-tilskot dersom det drivast ein tilskotberettiga produksjon på landbrukseigedomen.

  Søkjer må ha gjødslingsplan og journal over plantevernmiddel, samt kart over eid og leid jordbruksareal som foretaket disponerer. Kulturminner, områder som er viktige for biologisk mangfald, arealer med risiko for tap av jord og næringsstoffar og andre forhold av miljømessig betydning skal være kartfesta og beskrevet.

  Nytt digitalt søknads- og sakshandsamingssystem  for SMIL i 2019.

  Søknadar skal frå og med 2019 sendast inn digitalt med innlogging via ID-Porten/Altinn.

  Løysninga blir tilgjengeleg i februar 2019. Meir informasjon kjem  seinare.

  Kommunen kan fastsetje søknadsfrist.

 • Tilskot til planleggings- og tilretteleggingsprosjekt:

  Formålet med slike tiltak er å få ein meir heilskapleg og samordna innsats på miljøområdet, og bidra til prosessar som sikrar breiast mogeleg involvering og forankring i miljøarbeidet. Igangsetjing av prosessar som leier fram til gode og konkrete kulturlandskaps- og forureiningstiltak, der forholda blir lagt til rette for heilskaplege prosjekt over større område, er ønskjeleg.

 • Tilskot til kulturlandskaps- og forureiningsreduserande tilt...

  Formålet med slike tiltak er å ivareta natur- og kulturminneverdiar i kulturlandskapet, og redusere forureining eller risiko for forureining frå jordbruket.

  Eksempel på tiltak innan kulturlandskap kan vere ivaretaking av biologisk mangfald, gammal kulturmark, kulturminne og kulturmiljø (inkludert verneverdige bygningar). Vidare kan aktuelle tiltak vere tilrettelegging for meir lagleg tilkomst og opplevingar i landskapet.

  Eksempel på tiltak som reduserer forureining kan vere utbetring og supplering av hydrotekniske anlegg, miljøplantingar, økologiske reinsetiltak, omlegging til meir miljøvennleg og ekstensiv drift på spesielt erosjonsutsette areal og særskilde bygningsmessige miljøtiltak.

 • Veiledning - ulike tilskudd / praktiske råd

  Veiledning - kulturminner

  Kulturminnefondet har sammen med Landbruksdirektoratet utarbeidet informasjonsmateriell for de som ønsker å søke om tilskudd til å ivareta verneverdige bygninger. Veiledningen gjelder både for Kulturminnefondets tilskuddsordning og for ordningen Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL.

  Informasjonsmateriellet er rettet mot grunneiere/kommuner som eier/forvalter kulturminner. Veiledningsmateriellet skal:

  • gi søkere av tilskudd bedre oversikt over hvilke ordninger som finnes
  • praktiske råd i forbindelse med søknadsprosedyrer
  • faglige råd knyttet til istandsetting og vedlikehold av kulturminner.

  Veiledningsmateriellet består av en rekke faktaark som er lagret som PDF-filer. Du finner de ved å gå inn på Kulturminnefondets nettside

  Veiledningen gjelder både for Kulturminnefondets tilskuddsordning og for ordningen Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL.

  Veiledning - hydrotekniske tiltak