Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Høy og og seter (Copyright: Statens landbruksforvaltning)

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket.

Søknader skal sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn.

I 2020 ble forskriften endret til at også eier av landbrukseiendom uten foretak kan innvilges SMIL-tilskudd, dersom det foregår en tilskuddsberettiget produksjon på eiendommen.

Rundskriv med kommentarer til bestemmelsene i forskriften ble oppdatert 17.mars 2020.

 • Hva er SMIL?

  Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

  Det kan gis investeringstilskudd til tiltak som ivaretar og fremmer natur- og kulturminneverdier i kulturlandskapet (kulturlandskapstiltak) og investeringstiltak som bidrar til å redusere forurensning eller risiko for forurensning fra jordbruket (forurensningstiltak). Tiltakene må ikke komme i konflikt med viktige naturverdier, kulturminner eller reindriftsinteresser.

  Landbruksdirektoratet har i 2020 fordelt 127 mill. kroner til fylkesmennene, som fordeler videre til kommunene. Interessen for å gjennomføre miljøtiltak er stor.

  Redusere forurensing
  Tiltak for å redusere forurensning skal redusere tap eller risiko for tap av næringsstoffer, partikler og andre forurensende utslipp til jord, avrenning til vann eller utslipp til luft fra jordbruksarealer, fôr eller gjødsel. Det kan også innvilges tilskudd til planteverntiltak.

  En stadig større andel av midlene går til utbedring av hydrotekniske anlegg (eldre lukkingsanlegg m.m.) og andre tiltak for redusert forurensing som f.eks. fangdammer. Det er økende utfordringer med gamle hydrotekniske anlegg som på grunn av forfall, elde og dimensjonering ikke kan ta unna for økt nedbør. Hydrotekniske anlegg som fungerer tilfredsstillende er viktig for å unngå skade på jordbruksarealer og for å redusere forurensning av vann og vassdrag.

  Ivareta natur- og kulturminner
  Naturverdier omfatter biologisk mangfold, som arter og naturtyper, som er knyttet til, eller formet av jordbrukets arealbruk og driftsformer. Kulturminneverdier omfatter kulturminner og kulturmiljøer, videreføring av kulturarv (kunnskaper, tradisjoner og teknikker). Videre innbefatter natur- og kulturminneverdiene mulighet for opplevelser, friluftsliv og et variert landskapsbilde.

  Det er stor interesse for tiltak knyttet til gjengroing, tap av biologisk mangfold og istandsetting av verneverdige bygninger og andre kulturminner. Innenfor miljøtemaet kulturlandskap er det størst interesse for å ivareta verneverdige bygninger og gammel kulturmark.

  Tiltak utover vanlig jordbruksdrift
  Ordningen skal bidra til at det blir gjennomført miljøtiltak utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Å følge lovpålagte krav som gjelder kulturlandskap eller forurensning, regnes som en del av den ordinære jordbruksdriften, og skal ikke prioriteres for SMIL-tilskudd. Kommunen må vurdere hvilke miljøverdier som normalt ivaretas gjennom vanlig drift, og hvilke miljøverdier som skal omfattes av denne ordningen. Tiltak som skjøtsel og drift av arealer som følger av normal bruk av arealene til avling og alminnelig jordarbeiding knyttet til eksisterende drift, vil i hovedsak ikke være berettiget SMIL-tilskudd. Det er først og fremst tiltak som innebærer en ekstra innsats utover dette, og som det er forbundet særlige kostnader med, som er berettiget tilskudd. Dette kan gjelde omlegging til, eller videreføring av, en driftsform som er egnet til å ivareta spesielle miljøverdier.

  Tilskudd til planleggings- og tilretteleggingsprosjekt
  Det kan også innvilges tilskudd til planleggings- og tilretteleggingsprosjekter. Dette kan være ulike typer prosjekter som retter seg mot organisering og tilrettelegging for å gjennomføre konkrete miljøtiltak.  Eksempler på slike prosjekter kan være å legge forholdene til rette for større helhetlige miljøprosjekter over større områder, for eksempel knyttet til et vassdrag eller ei grend. Slike prosjekter skal lede fram til gode og konkrete kulturlandskaps- og forurensningstiltak.

 • Hvem kan søke SMIL-tilskudd?

  For å få innvilget tilskudd er det vilkår om at tiltaket skal gjennomføres på en landbrukseiendom, og det må foregå en tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon på landbrukseiendommen.

  Eiere som ikke selv driver arealene kan søke om tilskudd dersom det drives tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon på eiendommen. Den som leier det tilskuddsberettigede arealet kan også søke om tilskudd dersom han har godkjenning fra eier.

  Du kan søke om tilskudd til enkeltstående tiltak eller til større tiltak som berører flere aktører og/eller eiendommer. Hvis søknaden gjelder fellestiltak, eller planleggings- og tilretteleggingsprosjekter med flere aktører, skal en deltaker stå som ansvarlig søker og sende søknaden på vegne av alle deltakerne, basert på skriftlig fullmakt.

  Det innvilges normalt ikke tilskudd til tiltak som allerede er påbegynt eller sluttført.

  Øvrige bestemmelser om hvem som kan få tilskudd og hvilke tiltak som er berettiget tilskudd, samt om hvilke vilkår som må være oppfylt, finnes i forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket

  I 2020 ble forskriften endret til at også eier av landbrukseiendom uten foretak kan innvilges SMIL-tilskudd, dersom det foregår en tilskuddsberettiget produksjon på eiendommen.

 • Hvordan søke SMIL-tilskudd?

  Søknader skal  sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn. 

  Her er en video som viser deg steg for steg hvordan den elektroniske søknaden skal fylles ut 

  Instruksjonsfilm for søker

  Dersom det er tekniske problemer med søknadskjemaet kan dette meldes til  support@landbruksdirektoratet.no

   

 • Søknadsfrist og saksbehandling

  Det er kommunen som fastsetter søknadsfrist.

  Det er kommunen som behandler søknaden, skriver vedtaksbrev,  samt utbetaler tilskudd gjennom den elektroniske saksbehandlerløsningen Agros. Alle brev som gjelder søknaden vil bli sendt til søkerens innboks i Altinn.

 • Nyttige tips til utfylling av søknad om SMIIL- tilskudd

  Før du starter å fylle ut den elektroniske søknaden er det lurt å ha en del opplysninger og dokumenter tilgjengelig

  Opplysninger som etterspørres i søknadskjemaet:

  Prosjektbeskrivelse:

  • Hva du har tenkt å gjøre?
  • Beskriv området og tilstanden til bygningen/ arealet el. hvor tiltaket skal gjennomføres
  • Beskrive omfang av og formålet med tiltaket
  • Hvordan skal tiltaket gjennomføres (arbeidsmetoder, materialer etc.)?
  • Hvem skal utføre tiltaket?
  • Begrunn hvordan dette spesielle miljøtiltaket vil fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og/eller redusere forurensingen
  • Beskriv nåværende bruk og hva du har tenkt å bruke objektet/arealet til etter at tiltaket er fullført

  Kostnadsoverslaget skal omfatte de totale kostnadene for tiltaket som det søkes om tilskudd til.  Dette kan være både materialkostnader, kjøp av tjenester og arbeid. Oppgi beløp eksl. mva. dersom foretaket ditt er fradragsberettiget mva.  Øvrige virksomheter skal oppgi beløp inkl. mva.

  Dersom du har fått et detaljert pristilbud fra eks håndverker eller entrepenør kan dette legges med som vedlegg.

  I finansieringsplanen skal du oppgi hvordan du har tenkt å finansiere tiltaket du søker om å gjennomføre. Du må oppgi hvor mye du har tenkt å søke i SMIL- tilskudd. Du må oppgi om du har egenandel: egenkapital eller har du tenkt å utføre noe arbeid selv (ved egeninnsats oppgi sats/antall timer). Du må også oppgi om du har søkt eller mottatt annen finansiering til dette tiltaket fra andre finansieringskilder (eks fra Kulturminnefondet, Sparebankstiftelsen, tilskudd til drenering el.).

  Vedlegg:
  Dersom du trenger mer plass til å beskrivelser, eller det er behov for legge med mer detaljerte prosjektbeskrivelser, arbeidstegninger, kostnadsoverslag og/eller finansieringsplan ol. er det mulig å laste opp vedlegg.

  Obligatorisk vedlegg:
  Kart som viser arealet/objektets beliggenhet, der tiltaket skal gjennomføres er obligatorisk.

  Bruk gjerne Gårdkart på internett for å tegne og lage pdf-dokument som kan lastes opp.  Kulturminner, områder som er viktige for biologisk mangfold, arealer med risiko for tap av jord og næringsstoffer og andre forhold av miljømessig betydning skal være kartfestet og beskrevet. Gjør deg kjent med kartet og vurder om tiltaket kan være i konflikt med kjente kulturminner eller naturverdier eller andre miljømessige forhold.

  Andre vedlegg som er relevante:

  • Bilder som forteller noe om tilstanden til arealet/bygningen/objekter før tiltaket settes i gang
  • Arbeidstegninger som beskriver materialer og metoder og bilder av objektet/arealet
  • Skriftlig godkjenning fra grunneier dersom du selv ikke er eier av eiendommen der tiltaket skal gjennomføres
  • Skriftlig avtale om gjennomføring av fellestiltak med flere andre aktører
  • Gjødslingsplan der dette er pålagt
  • Plantevernjournal  der dette er pålagt
  • Uttalelser fra fagfolk som anbefaler tiltaket
  • Skjøtselsplaner og tilstandsregistreringer
  • Bekreftelse fra andre finansieringskilder

   

 • Utbetaling og rapportering

  Får du innvilget tilskudd, blir pengene først utbetalt etter en skriftlig anmodning. Nærmere krav til dokumentasjon og rapportering ved del- og sluttutbetaling er omtalt i tilskuddsbrevet.

  For flerårige og større prosjekter kan det være aktuelt å be om utbetaling underveis i prosjektperioden. For ettårige- og mindre prosjekter skal anmodning om utbetaling fortrinnsvis skje etter at prosjektet er avsluttet. Deler at tilskudd kan utbetales etter hvert som du godtgjør framdrift i gjennomføringen av tiltaket og rapporteringen er godkjent. Minst 25 % av tilskuddet blir holdt tilbake til tiltaket er gjennomført og en sluttrapport og sluttregnskap er godkjent.

  Hvis du får innvilget  tilskudd, skal du sende en rapport om måloppnåelse, og bruken av tilskuddet sammen med utbetalingsanmodningen.

  Landbruksdirektoratet har laget rapporteringsskjema som er obligatoriske å legge ved utbetalingsanmodningen for del- og sluttutbetaling: 

  -mal rapporteringsskjema for tilskudd til engangs/- investeringstiltak

  Du kan sende utbetalingsanmodningen digitalt via Altinn.  Her er veiledning om hvordan du skal få registrert digital utbetalingsanmodning, slik at du kan få tilskuddet utbetalt til kontoen din.

  Når saksbehandler har behandlet utbetalingsanmodningen din får du tilsendt svarbrevet i Altinn eller Digipost. Det sendes et varsel til kontaktinformasjonen som er oppgitt på søknaden.

  Det kan være ulike krav til rapportering og dokumentasjon i gamle og nye saker. I nye vedtak etter 1. mai 2020 skal Landbruksdirektoratets rapporteringsskjema fylles ut og legges ved. For vedtak fattet før 1. mai 2020 er det ikke et vilkår, men det er anbefalt at alle benytter samme rapporteringsskjema.

 • For saksbehandler

  Landbruksdirektoratet har i mars 2020 oppdatert SMIL-rundskrivet. Rundskriv 2020-12, kommentarer til forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, erstatter rundskriv 2019-14.

  Endringene i SMIL-rundskrivet i 2020 skyldes at det med virkning fra 1.1.2020 ble fastsatt en endring i SMIL-forskriften § 3 første ledd hvor også eier av landbrukseiendom uten foretak, kan være tilskuddsberettiget.

  Endringene som ble tatt inn i rundskrivet i 2019 skyldes hovedsakelig at det i 2019 ble innført nytt elektronisk søknads- og saksbehandlingssystem for ordningen. Det er tatt inn omtale av flere eksempler på kulturlandskaps- og forurensningstiltak i kap 5.  I tillegg ble det gjort språklige forbedringer og noen endringer i begrepsbruken som følge av nytt nasjonalt miljøprogram 2019-2022.

  AGROS:.
  Her er brukerveiledning for SMIL og Drenering i Agros ( obs-
   ikke oppdatert med nye funksjoner i 2020 eks digital utbetalingsanmodning og etterraportering)

  Brukerveiledning for saksbehandler i Agros - behandle digital utbetalingsanmodning og sluttføring av saksbehandlingen i løsningen «etterrapportering»


  Brukerveiledning for søker i Altinn - digital utbetalingsanmodning

   

 • Veiledning - ulike tilskudd / praktiske råd

  Veiledning - kulturminner

  Kulturminnefondet har sammen med Landbruksdirektoratet utarbeidet informasjonsmateriell for de som ønsker å søke om tilskudd til å ivareta verneverdige bygninger. Veiledningen gjelder både for Kulturminnefondets tilskuddsordning og for ordningen Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL.

  Informasjonsmateriellet er rettet mot grunneiere/kommuner som eier/forvalter kulturminner. Veiledningsmateriellet skal:

  • gi søkere av tilskudd bedre oversikt over hvilke ordninger som finnes
  • praktiske råd i forbindelse med søknadsprosedyrer
  • faglige råd knyttet til istandsetting og vedlikehold av kulturminner.

  Veiledningsmateriellet består av en rekke faktaark som er lagret som PDF-filer. Du finner de ved å gå inn på Kulturminnefondets nettside

  Veiledningen gjelder både for Kulturminnefondets tilskuddsordning og for ordningen Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL.

  Veiledning - hydrotekniske tiltak

Kontakt

 • Har du spørsmål om spesielle miljøtiltak i jordbruket, ta kontakt med kommunen din
 • Spørsmål om digital søknad / -saksbehandling, kontakt: Brukerstøtte i direktoratet

Siste nyheter

Lenker

Veiledning