Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Mer penger til reparasjon av gamle hydrotekniske anlegg

I årets jordbruksoppgjør ble det bestemt å avsette 20 mill. kroner ekstra både i 2017 og i 2018 som skal prioriteres til å utbedre hydrotekniske anlegg i leirjordsområdene.

Krater  Foto Atle Hauge Foto: Atle Hauge

Svikt i hydrotekniske anlegg. Foto: Atle Hauge

Store skader på mange hydrotekniske anlegg, spesielt i planeringsområdene
I Norge har vi over 400 000 dekar bakkeplanert jord. På disse arealene er det lagt ned rør, ofte på stor dybde, og gjort andre hydrotekniske tiltak for å lede vannet bort fra arealene. NIBIO har gjennomført flere kartlegginger av tilstanden på gamle lukkingsanlegg. De rapporter om til dels store skader på mange anlegg, noe som kan skyldes at anleggene etter hvert har blitt gamle. Endret klima med intensiv nedbør i perioder medfører også at rørene nå kan ha dårlig kapasitet. Arbeidet med vannforvaltningsplanene viser at utbedring av hydrotekniske anlegg er et viktig tiltak for å nå målene om bedre vannkvalitet.

Det er kostbart å utbedre skader på gamle anlegg, men å ikke gjøre noe kan få store konsekvenser. Ras, utglidninger og erosjon kan forårsake ulykker, kan gi negative følger for vannmiljø og kan innebære betydelige økonomisk tap for eierne og for samfunnet. God tilstand på de hydrotekniske anleggene er svært viktig for å ta vare på arealene for matproduksjon.

Partene i jordbruksoppgjøret prioriterer mer penger til utbedringstiltak
Gjennom SMIL-ordningen kan det gis tilskudd til å utbedre hydrotekniske anlegg. I årets jordbruksoppgjør ble det avsatt 20 mill. kroner ekstra for 2017 til SMIL-ordningen. Pengene skal nyttes til å utbedre hydrotekniske anlegg i leirjordsområdene. Det samme ekstrabeløpet er også avsatt for 2018. Landbruksdirektoratet vil tildele de økte midlene til fylker med planerte leirjordsområder hvor det er store behov for utbedringstiltak, dvs. til fylkene rundt Oslofjorden og i Trøndelag.

Søknad om tilskudd til SMIL
Det kan søkes om tilskudd til å utbedre hydrotekniske tiltak. Normalt kan det gis inntil 70 prosent tilskudd. Skjema for søknad finnes her på Landbruksdirektoratets nettside. Søknaden skal sendes til kommunen, som fastsetter tilskuddet.

Fagstoff
Se Bioforsk Tema Nr 27/2014 om Løsninger for renovering av eldre lukkingsanlegg i landbruket
Se mer fagstoff på Norsk landbruksrådgiving sine sider om Hydroteknikk eller les mer om hydrotekniske tiltak i  NIBIO sin Tiltaksveileder for jordbruket

Kontaktperson

Mer om temaet