Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Hvordan søke?

Kyr i utmark (Copyright: Statens landbruksforvaltning)

Søknadsskjema finner du i menyen til venstre. Søknadsskjemaet kan fylles ut elektronisk, men du må skrive det ut for underskrift.

Søknaden skal sendes kommunen der tiltaket skal gjennomføres. I tilfeller der et tiltak vil strekke seg over to eller flere kommuner sendes søknaden til den kommunen som er mest berørt av tiltaket, med kopi til øvrige kommuner.

Kommunen vurderer og uttaler seg om søknaden. Deretter sendes den til Fylkesmannen som behandler og avgjør søknaden.

  • Hvem kan søke?

    Tilskudd gis til beitelag og andre former for organisert samarbeid der det drives næringsmessig beitedrift. Næringsmessig beitedrift vil normalt innebære at dyra går minst 5 uker på beite og at mer enn halvparten av medlemmene i lag eller forening har rett til produksjonstilskudd

    Tilskudd kan også gis til enkeltforetak som har rett til produksjonstilskudd der hvor det grunnet naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid. Bakgrunnen for dette er strukturendringer i saueholdet der det i enkelte områder bare er enkeltbesetninger som driver utmarksbeiting.

    Foretak som driver næringsmessig beitedrift, men som ikke har rett til produksjonstilskudd, kan ikke gis tilskudd med hjemmel i forskriftens ordinære vilkår. Dersom slik virksomhet bidrar til utnyttelse av beiteområder som ellers ikke ville blitt brukt eller for øvrig bidrar til å oppfylle forskriftens formål kan fylkesmannen vurdere å gi dispensasjon, jfr. forskriftens § 9.

    Stat, fylke eller kommune kan ikke gis tilskudd i henhold til § 2, med mindre det gis dispensasjon etter § 9.

Kontakt