Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Om tilskudd til tiltak i beiteområder

Sau på utmarksbeite i lavfjell, Folldal. (Copyright: Oskar Puschmann, Skog og landskap)

Utmarksbeiting i Norge foregår i stor grad i regi av beitelag som organiserer flere beitebrukere innenfor et definert utmarksbeiteområde. Tilskudd til tiltak i beiteområder skal bidra til god beitebruk gjennom infrastruktur i beiteområdene.

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Ordningen har for 2020 en samlet tilskuddsramme på 23 mill. kr, hvorav 5 mill. kr prioriteres til investeringer i teknologi og 5 mill. kr brukes til ekstraordinære kostnader for beitenæringen som følge av kampen mot CWD.

 • Tilskudd til planleggings- og tilretteleggingstiltak

  Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter kan være ulike typer prosjekter som retter seg mot organisering og tilrettelegging av utmarksbeitene for god og effektiv beitebruk. Dette kan bl.a. omfatte

  • Planlegging og prosjektering av faste installasjoner
  • Ny organisering av beitelag og utmarksbeiteområder
  • Prosjektrettet arbeid for stimulering til økt beitebruk og rasjonell utnyttelse av beitene
  • Tidsbegrenset utprøving av nytt utstyr som kan bidra til effektiv og god beitebruk
  • Utarbeidelse av planer (beitebruksplan, tiltaksplan, beredskapsplan mv.) for utmarksbeite
  • Vegetasjonskartlegging
 • Tilskudd til investeringer knyttet til utmarksbeitene

  Tilskudd kan gis til investeringer i faste installasjoner og annet utstyr knyttet til beitebruk. Innenfor disse rammene kan tilskudd gis til alle tiltak som fremmer beitebruken i et område.

  Ulike typer faste og mobile investeringstiltak det kan gis tilskudd til (listen er ikke uttømmende):

  • Sperregjerder Et sperregjerde skal hindre beitedyr i å komme ut av beiteområdet. Sperregjerder kan også tjene til å avgrense beiteområdet mot vei, jernbane, tettbebyggelse og sammenhengende jordbruksområder.
  • Ferister Ferister bør være av godkjent fabrikat eller bygd etter standardtegninger.
  • Bruer Det kan gis tilskudd til bruer som er dimensjonert for føring av beitedyr. Dersom bruene er kraftigere dimensjonert kan kostnadsoverslag eller tilskuddsandel reduseres tilsvarende.
  • Gjeterhytter Kostnadsoverslag for gjeterhytter kan omfatte hytter på inntil 20 m2 med kvadratmeterpris som tilsvarer gjennomsnittlig kostnad for hytter av enkel standard i det aktuelle området.
  • Sanke- og skilleanlegg
  • Anlegg/rydding/ utbedring av drifteveier
  • Saltsteinsautomater
  • Transportprammer
  • Elektronisk overvåkingsutstyr (radiobjeller, lammenoder, merkesavlesere, findmysheep mv.)

Kontakt