Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Agros - nytt fagsystem lansert

Landbruksdirektoratet lanserer nå første trinn av et nytt elektronisk system. Det kalles Agros. Først ut er Klima-og miljøprogrammet (midler til fylkesvise tiltak) og tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg.

Vannmiljø (Copyright: Colourbox.com)

To tilskuddsordninger innen klima/miljø og husdyrgjødsel til biogassanlegg er først ut i det nye fagsystemet Agros. Foto: Colorbox


Agros er utviklet av Landbruksdirektoratet, og vil bli tatt i bruk trinnvis fram mot 2020. I går ble de to første ordningene lagt inn i systemet. Søknadene sendes inn i Altinn. Her får søkerne veiledning om hvordan man går fram. Vi har også laget en veiledning om hvordan du søker i Agros. Det nye systemet er utviklet for å gi søkere og saksbehandlere bedre oversikt, og tilbyr en selvbetjent løsning for den som søker. Sikkerheten er også vesentlig styrket i forhold til det gamle systemet, noe som bidrar til korrekt og effektiv saksbehandling.

To ordninger er tilgjengelige i Agros pr januar
Fra 10 januar 2018 skal søkere benytte Agros til å søke om:

 • tilskudd til prosjekter innen Klima- og miljøprogrammet – midler til fylkesvise tiltak
 • tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg (søknadsfrist 20.januar)

Klima og miljøprogrammet-midler til fylkesvise tiltak
Klima- og miljøprogrammet gir prosjekttilskudd til kunnskapsutvikling, utredninger og informasjonstiltak innen klimagassutslipp, klimatilpasning, vannmiljø, kulturlandskap og naturmangfold. Fylkesmennene forvalter midler til fylkesvise tiltak innen Klima- og miljøprogrammet. Mer info finner du på nettsidene hos de enkelte Fylkesmennene.

Tilskuddsordningen for husdyrgjødsel til biogassanlegg
Gassene som avgis fra gjødsel kan også bli en ressurs. En betydelig del av klimagassutslippene fra jordbruket er metan som oppstår ved lagring av husdyrgjødsel. For å dempe slike utslipp og snarere gjøre nytte av gassen, kan bønder søke tilskudd for å levere husdyrgjødsel til biogassanlegg. I tillegg til 3,3 mill. kroner i ubrukte midler, er det avsatt 2 mill. kroner over jordbruksavtalen til ordningen i 2018. Tilskudd kan gis til jordbruksforetak som har husdyr og leverer husdyrgjødsel til biogassanlegg lokalisert i Norge.
Søk om tilskudd for leveranser av husdyrgjødsel til biogassanlegg i 2017 innen 20.januar 2018.

Mange ordninger skal inn i Agros
Ordninger som er aktuelle å innlemme i Agros er:

 • Tilskudd til utsiktsrydding i tilknytning til landbrukets kulturlandskap
 • Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
 • Tilskudd til drenering
 • Tilskudd til tiltak i beiteområder
 • Klima- og miljøprogrammet (KMP) - midler til sentrale tiltak
 • Klima- og miljøprogrammet (KMP) - midler til fylkesvise tiltak
 • Tilskudd til prosjekter innen Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler
 • Tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg
 • Verdensarvområdene og utvalgte kulturlandskap i jordbruket
 • Utviklingstiltak innen økologisk landbruk, midler til sentrale tiltak
 • Utviklingstiltak innen økologisk landbruk, midler til fylkesvise tiltak
 • Fjellandbruket
 • Utrednings- og tilretteleggingsmidlene
 • Forskning - utrednings- og forprosjekter landbruk
 • Forskning via Reindriftens utviklingsfond
 • Tilskudd til landbruksvikarvirksomhet
 • Vakt- og administrasjonstilskudd
 • Stimuleringstilskudd
 • Tilskudd til avløsning ved sykdom, fødsel m.v.
 • Reisetilskudd ved syke- og inseminasjonsbesøk
 • Tidligpensjon (TPO) for bønder
 • Erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon
 • Erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon
 • Forskningsmidler over jordbruksavtalen
 • Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri
 • Bioenergi, LMD sentrale midler
 • Konfliktforebyggende tiltak jordbruk/reindrift

 Kontaktperson