Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Kartverket innfører elektronisk system for tinglysning

Den 18. april 2017 innfører Kartverket elektronisk tinglysning av rettigheter i fast eiendom og boretter. Kartverkets nye system utgjør en betydelig forenkling for erverver og Kartverket.

Hva e-tinglysning innebærer for erverver (kjøper, arving mv.)
Egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet skal benyttes i samme utstrekning og på samme måte som før ved at erverver fyller ut og bekrefter opplysninger i skjemaet med sin signatur og sender det til kommunen.

Det nye er at erverver ikke lenger får egenerklæringsskjemaet tilbake fra kommunen. Erverver trenger ikke lenger legge ved egenerklæringsskjemaet eller konsesjonsvedtaket når dokumenter som skal tinglyses sendes til Kartverket.

Hva e-tinglysning innebærer for kommunen
Kommunen kontrollerer som før opplysningene i  egenerklæringsskjemaet ved å krysse av på sjekkpunkter og bekrefter dette med kontrollørens signatur og kommunens stempel. Kommunen fører de opplysningene Kartverket skal ha om konsesjon direkte i Kartverkets system, i en nyopprettet konsesjonsmodul i matrikkelen. Kommunen legger inn opplysninger om konsesjon er gitt eller om det foreligger en konsesjonsfrihetsgrunn. Kommunen får deretter kvittering på at konsesjon mv. er i orden. I konsesjonsmodulen er kontrollen teknisk innebygd i systemet. Dette vil sikre at tinglysning ikke skjer i strid med konsesjonsloven eller delingsbestemmelsen i jordloven.

I noen tilfeller, særlig når egenerklæringskjema ikke skal brukes, trenger Kartverket annen dokumentasjon eller en annen form for bekreftelse fra kommunen.

Mer informasjon om dette og det nye fagsystemet finner du på Kartverkets hjemmesider.

Hvorfor trenger vi fortsatt egenerklæringsskjema
Egenerklæringsskjemaene forenkler informasjonsflyten fra erverver til kommunen, og gir en oversikt over ev. vilkår for konsesjonsfrihet som erverver forplikter seg til å oppfylle. Skjemaene avklarer om erverver eventuelt må søke konsesjon. Kommunen trenger skjemaene for å bekrefte og kontrollere at opplysningene er riktige, og for å følge opp ev. vilkår for konsesjonsfrihet.

Informasjon og veiledning
Kommunen er konsesjonsmyndighet og gir veiledning om konsesjon.

Det står mer om dette i forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv mm  forskrift/2003-12-08-1434/

Generell informasjon om konsesjon finner du her

Egenerklæringsskjemaene finner du her Skjema - Landbruksdirektoratet

Mer om temaet