Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Mange vil satse på økologiske utviklingstiltak

Mange vil satse på utvikling innen økologisk landbruk. De 19 søkerne som har delt potten på 14 millioner kroner til økologiske utviklingstiltak, utgjorde 40 prosent av søkerne og 23 prosent av omsøkt beløp.

Øko-handlekurv (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Den norske produksjonen av økologisk mat holder ikke tritt med utviklingen i etterspørselen. Økologiske utviklingstiltak skal bidra til at flere produsenter ser muligheter. (Foto: Landbruksdirektoratet)

Etterspørselen etter økologisk mat øker, men de norske produksjonsvolumene er fortsatt små, og de holder ikke følge med den økte etterspørselen. Det er fortsatt utfordringer i hele verdikjeden, knyttet både til produksjon, videreforedling og omsetning. Hensikten med tilskudd til økologiske utviklingstiltak er å forsøke å løse noen av disse utfordringene.

Mange ser muligheter for økt produksjon og forbruk
Landbruksdirektoratet mottok 48 søknader i søknadsomgangen på om lag 60 millioner kroner for 2017.

Les mer om prosjekter som mottar tilskudd som økologisk utviklingstiltak for 2017 og tidligere prosjekter som fortsatt pågår

Innenfor budsjettrammen ble det bevilget tilskudd på ca. 14 millioner kroner til 19 prosjekter. Av nye satsinger kan nevnes:

 • TINE trenger mer økomelk
  Dette prosjektet, skal veilede produsenter som ønsker å starte omlegging til økologisk melkeproduksjon. TINE har satt seg mål om inntil 50 nye økologiske melkeprodusenter, for å kunne imøtekomme den økte etterspørselen i markedet.
 • Tett liggeareal til sau – praktiske løsninger
  Norge fikk ikke unntak fra bestemmelsene om tett golv for økologisk produksjon av sau. En del produsenter tilfredsstiller ikke dette kravet i dag. Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) har gjennom prosjektet fått i oppdrag å utrede praktiske løsninger i eksisterende driftsbygninger.  
 • Matens opprinnelse, en utstilling om det du spiser
  Dette er en utstilling som skal holdes på Vitenparken Campus Ås i 2017. Formålet er å informere om økologisk landbruk, gjennom å vise fram økologiske produksjoner, matmangfoldet og gi et blikk inn i framtida for norsk økologisk landbruk. Et mål er at publikum skal reflektere over hvordan maten vi velger, påvirker jordas økosystemer.

 

Noen prosjekter går videre
Flere av prosjektene er videreføringer av tidligere informasjons- og rekrutteringsprosjekter som retter seg både mot forbrukere og produsenter:

 • Landbrukets ØKOLØFT
  Det er bevilget ekstra tilskudd til forsterking av prosjektet som har som formål å rekruttere nye produsenter til økologisk produksjon.
 • Andelslandbruk
  Andelslandbruk er en driftsform der bønder og forbrukere samarbeider om produksjon og distribusjon. Den har vokst betydelig i omfang de siste årene som en viktig alternativ distribusjonskanal for kortreist, norsk økologisk mat. Denne driftsformen og utviklingsarbeidet i prosjektet er videreført i 2017.
 • Økomat 2017
  For å bidra til økt økologisk produktmangfold, har matforskningsinstituttet NOFIMA mottatt støtte til bl.a. produktutvikling gjennom sitt prosjekt.

Utviklingsmidler innen økologisk landbruk
Utviklingsmidlene avsettes årlig over jordbruksoppgjøret. I 2017 ble det avsatt 30 mill kroner til utviklingstiltak innen økologisk landbruk. Formålet er å bidra til Stortingets mål om 15 prosent økologisk produksjon og forbruk innen 2020. Midlene går til tiltak langs hele verdikjeden og skal styrke privat og offentlig forbruk, primærproduksjon, foredling og distribusjon.

Les mer om utviklingstiltak for økologisk landbruk her

Fortsatt foregangsfylker
Landbruksdirektoratet viderefører støtte med ca. 15 millioner til økologiske foregangsfylker. Siden 2010 har det vært arbeidet med utvikling av økologisk produksjon og marked innenfor hvert  deres temaområde; Levende matjord, produksjon og forbruk av frukt og bær, grønnsaker, korn, melk og kjøtt, og økt forbruk av økologisk mat i storhusholdning.

På oppdrag fra avtalepartene har Landbruksdirektoratet gjennomført en evaluering av denne ordningen. Evalueringen er oversendt.

Les mer om økologiske foregangsfylker og om evalueringen