Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Naturfareforum: Trenger vi bedre virkemidler for forebygging mot naturfare?

Det andre toppledermøtet i Naturfareforum ble gjennomført 10. oktober. Forebygging knyttet til eksisterende bebyggelse og infrastruktur var tema for møtet.

Naturfareforum 2018 (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Toppsjefene som møttes for å diskutere virkemidler for forebygging mot naturfare. Fra venstre: Gorm Frimannslund (Bane NOR), Cecilie Daae (DSB), Jane Bordal (Statens vegvesen), Anne Britt Leifseth (NVE), Ellen Hambro (Miljødirektoratet), Roar Skålin (MET) og Jørn Rolfsen, (Landbruksdirektoratet). Lasse Hansen fra KS deltok også.


Det aller første møtet ble holdt i fjor og hadde til formål å skape en felles forståelse av betydningen av samarbeidet. Denne gangen var temaet:
Hvordan kan vi få til mer forebygging knyttet til eksisterende bebyggelse og infrastruktur – både før hendelser og ved gjenoppbygging etter skade?

Etatene i Naturfareforum merker allerede utfordringene knyttet til økt skadeomfang i forbindelse med naturhendelser som følge av ekstremvær og klimaendringer. Den ferske rapporten fra IPCC (FNs klimapanel) understreker alvoret i klimautviklingen. Sikkerheten ved ny utbygging blir ivaretatt gjennom kravene i plan- og bygningsloven/TEK 17, og kunnskapsgrunnlaget blir jevnlig oppdatert. Møtet fokuserte derfor på utfordringene som knytter seg til det som allerede er bygd.

Gjennom Naturfareforum samarbeider etatene om forebygging mot naturfare. Det er viktig å tenke helhetlig og se etter de beste løsningene på tvers av sektorer og nivåer. Vi ser allerede resultater av samarbeidet, f.eks. knyttet til bedre datagrunnlag og betydningen av skog som vern mot naturfare.

Etatslederne ble på møtet enige om å jobbe sammen i Naturfareforum for å se nærmere på nye og mer effektive virkemidler for forebygging mot naturfare knyttet til eksisterende bebyggelse og infrastruktur. Det kan blant annet gjelde finansieringsmåter og insentiver for bedre forebygging, samt hvordan regelverket fungerer. Etatslederne ønsker å styrke samarbeidet for deling og tilgjengeliggjøring av data, og med dette bedre kunnskapsgrunnlaget både om fareområder, sårbarheter og hvilke tiltak som gir best effekt.

Om Naturfareforum
Forumet er organisert som et nettverk med en styringsgruppe med representanter fra

  • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
  • Statens Vegvesen
  • Bane NOR
  • Kartverket
  • Kommunesektorens organisasjon (KS)
  • Meteorologisk institutt
  • Miljødirektoratet
  • Landbruksdirektoratet
  • Fylkesberedskapssjefenes arbeidsutvalg

Hva gjør Naturfareforum?
Naturfareforum skal identifisere mangler eller forbedringspotensial i samfunnets forebygging og håndtering av naturfarer og foreslå tiltak for å møte dette. Naturfareforum tar initiativ til og gjennomfører prosjekter på områder hvor det er særlig sektorovergripende utfordringer. Naturfareforum er nasjonal plattform for det globale rammeverket for katastrofeforebygging (Sendai-rammeverket), som Norge har forpliktet seg til å følge opp.
Les mer på Naturfareforums egen nettside.

Kontaktperson