Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Miljøregistreringer i skog – nå i ny drakt

Miljøregistrering i skog (MiS) tar nå i bruk Natur i Norge (NiN) som type- og beskrivelsessystem for kartlegging av livsmiljøer. NiN er godt tilpasset de behovene skogbruket har for beskrivelse av natur. Landbruksdirektoratet har laget en veileder for kartlegging etter NiN, og nye kartleggingsprosjekter skal ta i bruk det nye opplegget.

Lanseringseminar Mis til NiN (Copyright: Jan-Erik Ørnelund Nilsen)

Forvaltning og organisasjoner samlet på Honne for foredrag og kurs

I forbindelse med lansering av overgang til NiN, ble det arrangert et oppstartseminar på Honne den 8 og 9. juni. Seminaret samlet over 60 deltagere fra fylkesmennene og organisasjoner som påtar seg kartleggingsoppdrag.

Oppstartseminaret besto av foredrag og kurs med en teoridel og en feltdel, med foredragsholdere fra Landbruksdirektoratet, Landbruks- og matdepartementet, Naturhistorisk museum (UiO), Norges Skogeierforbund, NIBIO, Artsdatabanken, Miljødirektoratet og Mjøsen Skog.

Kartlegging av MiS-livsmiljøer skal etter det nye opplegget beskrives i henhold til NiN sin typeinndeling og beskrivelsessystem. Fordi NiN i utgangspunktet er tilpasset de behovene skogbruket har for beskrivelse av natur, medfører overgangen i praksis mindre endringer for kartleggerne. De største endringene er på typeinndelingen der skogbrukets vegetasjonstypeinndeling er erstattet av grunntyper i NiN-systemet.

Landbruksdirektoratet har i samarbeid med Artsdatabanken, NHM-UiO, NIBIO og PEFC Norge utarbeidet en veileder for kartlegging av MiS etter NiN-systemet.

Fra og med nå er det denne veilederen som skal benyttes i planlegging og gjennomføring av nye prosjekter. Prosjekter som allerede er iverksatt eller har kommet langt i planleggingen kan gjennomføres etter gammelt opplegg. Prosjekter der planlegging nylig er startet kan ta det nye opplegget i bruk dersom de ønsker det.

Kartlegging av natur må være dynamisk og veilederen vil med bakgrunn i dette revideres og forbedres både som følge av erfaringer med bruk av opplegget, og at det kommer til ny kunnskap fra forskningen.

Stortinget vedtok i februar 2015 at NiN skal utgjøre kjernen i offentlig finansiert naturkartlegging i Norge. Regjeringen stadfestet dette i Meld.St.14 (2015–16). Her heter det at all naturkartlegging i alle økosystemer i Norge skal gjennomføres etter en mest mulig objektiv, verdinøytral og etterprøvbar metode, og at Natur i Norge (NiN), skal utgjøre kjernen i dette.

 Les mer om miljøregistreringer i skog og last ned veileder for kartlegging av Mis-livsmiljøer etter NiN.

Presentasjoner fra samlingen finner du her

Foto på forsiden: Michael Angeloff

Kontaktperson

Mer om temaet