Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Prisen for leie av jord øker

Prisen for å leie jord til jordbruksformål har økt for alle utleieformål fra 2018, men det er til dels store regionale forskjeller. Målt i kroner er det størst økning for grønnsaker/bær og potetdyrking, mens endringen for gras bare er marginal.

Kornåker, Skatval, Norge (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Prisen for leie av jord til korndyrking har gått opp de siste årene.


Som tidligere år viser resultatet av Landbruksdirektoratets årlige undersøkelse at prisen på leiejord varierer mye med hva som skal produseres på jorda.

Jordleiepriser – Årlige endringer 2014–2019 Foto: Landbruksdirektoratet

Figuren viser at mens endringene har vært relativt små for grasdyrking, har det vært til dels store endringer for grønnsak-/bærareal og potetareal de siste fem årene.

Prisene økte for alle produksjoner i både 2015 og 2016, før prisene for gras og korn gikk ned i 2017. Prisen for korn har økt de seinere årene, mens prisen på gras har gått ned eller vært stabil.

Dyrere for alle produksjoner
På grunn av behovet for vekstskifte økte prisen for jord til grønnsak- og potetproduksjon jevnt i årene fram mot 2018, da prisen flatet ut på landsbasis. I år har imidlertid prisene igjen økt merkbart, og middelprisen for jord til grønnsak- og bærdyrking passerte 1 000 kr per dekar. For potetareal ligger middelprisen på nesten 680 kroner per dekar, mens prisene for henholdsvis korn og gras er på i overkant av 370 kroner per dekar og 260 kroner per dekar.

Store regionale forskjeller
Som tidligere år er det større endringer i prisene regionvis enn på landsbasis, noe som går fram av oversiktene for de enkelte produksjonene nedenfor.

I Rogaland er prisene høye for leie til alle produksjoner, men også andre steder i landet er det høye leiepriser. Dette gjelder særlig enkelte steder på Østlandet og i Trøndelag, samt enkelte deler av Agder/Telemark for utleie av jord til grønnsaker/bær og poteter.

I andre deler av landet, særlig der det er liten konkurranse om arealene, blir jorda ofte leid ut vederlagsfritt eller mot betaling i form av motytelser/naturalia. Dette er vanligst for leie av grasareal og innmarksbeite. Betaling i form av naturalia forekommer oftest i Nord-Norge, på Vestlandet og i Telemark/Agder, men også på deler av Østlandet.

 

Se hele undersøkelsen her.

Foto på forsiden: Elstøen gartneri

Kontaktperson

Mer om temaet