Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd til kai- og tømmerterminaler i 2017

I statsbudsjett for 2017 er om lag 75 mill. kroner bevilget til utvikling av kai- og tømmerterminaler. Frist for innsending av prosjektskisser er 1. april.

Tømmerkai (Copyright: Helge Kårstad)

Flerbruksanlegg med stor betydning for næringen og samfinansiering mellom flere næringsinteresser er blant kritereiene som legges vekt på i søknadsbehandingen. Foto Helge Kårstad

Bevilgningen er økt med 62 prosent fra 2016. Inntil 29 mill. kroner av beløpet er forbeholdt prosjekter i fylker langs kysten med sysselsettingsutfordringer.  Dette vil bli tillagt vekt som tildelingskriterium. Hensikten er å legge til rette for en rasjonell tømmertransport fra skog til industri

Les mer om søknadsprosedyre og krav til innhold i skissene her

Vektlegger lokalisering og flerbruksanlegg
Lokalisering av kaiene er avgjørende for å sikre både kostnadseffektive tømmerleveranser til foredlingsindustrien innenlands og produktflyt til markeder nasjonalt og internasjonalt. Fellesanlegg/flerbruksanlegg med stor betydning for næringen skal gis prioritet, og samfinansiering mellom flere næringsinteresser vil vektlegges i søknadsbehandlingen. Prosjekter som raskt kan realiseres blir også prioritert. Anbefalingene om optimal kaistruktur i kai-rapporten fra SINTEF vil bli vektlagt.

Viktig for de som vil være med i 2017-vurderingen
De som ønsker at tidligere innsendte prosjektskisser skal være med i prioriteringen i 2017, sammen med nye prosjektskisser, må gi beskjed om dette til Landbruksdirektoratet innen fristen for innsending av prosjektskisser i 2017.

Tildeling av midler til de enkelte prosjektene vil skje i samråd med fylkesmannen. Tilskuddsatsen kan være inntil 80 prosent av skogbrukets kostnadsandel.

Frist for innsending av prosjektskisser er 1. april 2017
Skissene gir grunnlag for å prioritere prosjekter for videre planlegging. Landbruksdirektoratet vil gi beskjed om hvilke skisser som i denne omgangen er aktuelle for utarbeiding av detaljert søknad. Frist for innsending av detaljert søknad vil være 15. august 2017.

Byggeperiode 2017 - 2019
Det er ønskelig med byggestart i løpet av 2017. Dette av hensyn til at prosjektet må være ferdiggodkjent innen november 2019 slik at tilskuddet kan utbetales innen utgangen av 2019.