Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd til tettere planting videreføres

Ordningen med tilskudd til tettere planting som klimatiltak ble innført i fjor og videreføres nå med de samme betingelser i 2017. I tillegg åpnes det for tilskudd til suppleringsplanting innenfor ordningen.

skog

Planting av skog

Det betyr at skogeier ved nyplanting får tilskudd til 80 prosent av plantekostnaden for inntil 50 planter/daa som plantes utover et fastsatt, bonitetsavhengig minimumsantall. Minimumstallet som utløser tilskudd er 10% lavere ved planting etter markberedning. Dette fordi flere planter overlever på feltet når det er markberedt på forhånd. Ordningen kommer i tillegg til at det er anledning til å søke tilskudd til ordinær planting. Det man ikke mottar i tilskudd, er det mulig å dekke ved hjelp av skogfond, der 85 prosent av uttaket er skattefritt.

 

Klimasmart

I sum er det bevilget ca. 18 mill. kroner på statsbudsjettet for 2017 til tettere planting og suppleringsplanting.

- I tillegg til at skogplanting er gunstig for klimaet vil det gi næringsmessig gevinst på lang sikt, påpeker direktør Jørn Rolfsen i Landbruksdirektoratet

 

Tilskudd også til suppleringsplanting

Det er et godt klimatiltak å sørge for tettere planting også i etablerte foryngelsesfelt der tettheten er for lav. I 2017 gis det derfor tilskudd ved suppleringsplanting i etablerte plantefelt og naturlig foryngelse med for lav tetthet, slik at produksjonsmulighetene utnyttes. Det gis tilskudd tilsvarende 60 prosent av plantekostnad til suppleringsplanting av inntil 50 planter/daa, med et krav om at plantetetthet etter supplering tilfredsstiller det fastsatte minimumsantall pr daa ved tettere nyplanting.

Med dette som utgangspunkt kan skogeiere og andre aktører nå gå i gang med å planlegge årets plantesesong.

Skogeier skal registrere søknad så snart som mulig etter at tiltaket er avsluttet og faktura er mottatt. Frist for skogeier til å levere refusjonskrav og tilskuddssøknad til kommunen er 1. august for vårplanting og 7. november for høstplanting.

 

Les mer om hva som kreves for å få tilskudd og hvordan du søker

 

Kontaktperson

Mer om temaet