Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Endringer i regelverket for tollnedsettelser for landbruksvarer

Regelverket for tollnedsettelse med tilbakevirkende kraft for landbruksvarer endres. Bl. a. faller minstesatser for individuelle tollnedsettelser på landbruksvarer bort, som betyr at tollen kan settes til null etter en vurdering i Landbruksdirektoratet.

Hekta på paragrafer Foto: Colourbox.comDen 1. april 2016 fastsatte Landbruks- og matdepartementet (LMD) endringer i forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT), forskrift 20. desember 2012 nr. 1424 om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer (RÅK-importforskriften) og forskrift 1. juni 2007 nr. 580 om tollnedsettelser for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet (UB-forskriften).

Forskriftsendringene innebærer for det første at det innføres en ny ordning for tollnedsettelser med tilbakevirkende kraft. Etter den nye ordningen skal landbruks¬myndighetene kun avgjøre om søknaden gjelder en landbruksvare som kvalifiserer for nedsatt tollsats og fastsette riktig tollsats for varen. Dette medfører at landbruksmyndighetene ikke lenger skal gjøre en skjønnsmessig vurdering av om det kan innvilges tollnedsettelse med tilbakevirkende kraft basert på feilen som er begått ved fortollingen. Landbruksmyndighetene skal heller ikke fastsette noe påslag i den nedsatte tollsatsen. I den grad importøren har overtrådt bestemmelser i tollregelverket, vil tollmyndighetene ta stilling til om, og i hvilket omfang, det skal reageres mot overtredelsen (typisk tilleggstoll). Landbruksmyndighetene og tollmyndighetene samarbeider om rutinene for den nye arbeidsfordelingen mellom etatene.

Landbruks- og matdepartementet har også opphevet bestemmelsene om minstesatser ved individuelle tollnedsettelser med virkning fra 1. april 2016.
Forskrift 22. desember 2012 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT) har hatt flere bestemmelser som definerte laveste tollsats for individuelle tollnedsettelser. Disse minstesatsene har variert mellom kr 0,20 og 4,00 per kg.

Endringen innebærer at nedsatt tollsats for varer som tidligere har hatt minstesatser, nå fastsettes til det reelle beskyttelsesbehovet. I praksis innebærer dette at redusert tollsats kan settes til null dersom næringspolitiske hensyn tilser dette. Landbruksdirektoratet vil vurdere tollsatsene på nytt for hver enkelt vare det tidligere ble gitt en minstesats for. Dersom det er usikkerhet knyttet til hvilke varer som har en minstesats, kan man kontakte Landbruksdirektoratet.


I  mai arrangerer Landbruksdirektoratet kurs for importører, hvor temaet vil omtales nærmere. Du kan melde deg på kurset her.

Kontaktperson

Ordforklaringer