Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Høring om tollnedsettelse på landbruksvarer

Landbruks- og matdepartementet (LMD) foreslår å endre regelverket for tollnedsettelser for landbruksvarer. Endringene gjelder i hovedsak reglene om tollnedsettelse med tilbakevirkende kraft (tilbakedatering) og minstesatser. Departementet vil tydeliggjøre arbeidsdelingen mellom Landbruksdirektoratet og Tolletaten.

I tilbakedateringssaker foreslår departementet at Landbruksdirektoratet kun skal ta stilling til om landbruksvaren kan få nedsatt tollsats og hva tollsatsen skal være. Påslaget på 20 prosent i tollsats fjernes. Tolletaten skal ta stilling om importøren skal ilegges en administrativ sanksjon (tilleggstoll), og hvor stor tilleggstollen skal være.

Denne endringen vil gjelde tre forskrifter: forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT), forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer (RÅK-import) og tollnedsettelser for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet (UB-forskriften).

Departementet foreslår også å oppheve minstesatsene for tollnedsettelser for landbruksvarer i FAT.

Les mer om høringen på LMDs nettsider. Svar på høringen kan sendes inn til LMD gjennom deres nettsider. 

Ordforklaringer