Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Ny forskrift om tilskudd til genressurstiltak for husdyr, planter og skogtrær

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt ny Forskrift om tilskudd til genressurstiltak – husdyr, planter og skogtrær. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2018.

Genressurser_ (Copyright: Foto: P. Hermansen og D. Aamlid, Design: PressIT © Norsk genressurssenter)

Tilskudd til genressurstiltak skal bidra til å ta vare på og sikre bærekraftig bruk av husdyr-, plante- og skogtregenetiske ressurser som har eller kan få betydning for mat og landbruk i Norge. Informasjon om tilskuddsordningen, samt utlysning av tilskudd finner du her.

OBS Søknadsfrist 1. februar.

Forskriften viderefører en eksisterende tilskuddsordning
Den nye forskriften har tatt utgangspunkt i retningslinjene for ordningen som ble fastsatt 1. desember 2015. Overgangen fra retningslinjer til forskrift innebærer ingen endringer i formålet for ordningen, eller type tiltak det kan søkes om tilskudd til. Aktuelle tilskuddsmottakere vil være de samme. Det er gjort noen forbedringer og endringer i reguleringen av tilskuddsordningen.  Bestemmelser om rettigheter og plikter til et ubestemt antall personer/krets av personer som sto i retningslinjene er nå tatt inn i forskriften. Ny forskrift innebærer at det blir en tilnærmet lik forvaltning for tiltak innenfor de tre sektorene husdyr, planter og skogtrær.

Tilskudd gis som forvaltningsvedtak med hjemmel i forskriften. Alle som ønsker tilskudd må søke om dette.

Landbruksdirektoratet vil i større grad enn tidligere se bruken av midlene i sammenheng med øvrige midler som understøtter genressursformålet, herunder virkemidler fra Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Forskriften har vært på høring
Landbruksdirektoratet sendte på vegne av Landbruks- og matdepartementet forslaget til forskrift på høring. Dokumenter fra høringen finner du her.  Høringsfristen var 23. oktober 2017.

Kontaktperson

Mer om temaet

Regelverk

Frister