Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd til drenering er utvidet til å gjelde alle planerte arealer

Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord er endret. For planerte arealer kan det fra og med 2016 også gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet. Øvrige arealer må fortsatt ha vært grøftet tidligere for å være berettiget til tilskudd.

Store arealer dreneres med Rådahlshjulet (Copyright: Atle Hauge, NIBIO)

Store arealer dreneres med Rådahlshjulet

Økt matproduksjon og miljøhensyn
Godt drenert jord er en forutsetning for å øke produktiviteten og øke matproduksjonen i årene fremover, i samsvar med regjeringens målsetting.

God drenering bidrar positivt til miljøet gjennom å redusere faren for tap av jord og næringsstoffer til vassdragene. Godt drenert jord slipper dessuten ut mindre lystgass.

Tilskudd til drenering – mer til planerte arealer og endret miljødokumentasjon
Forskrift om tilskudd til drenering som Landbruks- og matdepartementet fastsatte i 2013, er endret fra 2016. For planerte arealer kan det nå også gis tilskudd til arealer som ikke tidligere har vært grøftet. Kravet om at arealet tidligere skal ha vært grøftet, gjelder fortsatt for øvrige arealer.

Forskrift om miljøplan ble avviklet fra 2015. I stedet for miljøplan trinn 2 skal det være en miljøvurdering av tiltaket.

Nytt søknadsmateriell
Som følge av endringer i forskriften, er søknadskjemaet endret. Det er ikke lenger krav om å fylle ut ett skjema for hver eiendom. Søknaden skal inneholde plan for drenering av arealet med beskrivelse av tiltak, samt kart og miljødokumentasjon. Landbruksdirektoratet har utarbeidet skjemaer for plan og miljødokumentasjon, som kan nyttes som vedlegg til søknaden.

Søknad om tilskudd sendes til den kommunen der arealet som skal dreneres ligger. Kommunen fastsetter søknadsfristen.

Les mer om tilskudd til drenering på vår nettside.

Aktuelle nettsider
NIBIO med kart og grunnlagsdata blant annet gårdskart
Fagstoff om drenering og hydroteknikk, typetegninger med mer
NIBIO sin tiltaksveileder om miljøtiltak i jordbruket