Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Bedre tallgrunnlag for matsvinn

I jordbruksoppgjøret 2018/2019 ble det bestemt å opprette en arbeidsgruppe som skal se på statistikkgrunnlaget for matsvinn. Arbeidsgruppen, som ledes av Landbruksdirektoratet, har nå hatt sitt første møte.

Arbeidsgruppen skal vurdere ulike alternativer for innhenting av data for svinn for en rekke produkter innenfor jordbrukssektoren, og dernest gi anbefalinger til den beste måten å organisere datainnsamling og håndtering av statistikk på.

Arbeidsgruppen skal også skissere en plan for det videre arbeidet med statistikkutvikling for matsvinn fram mot 2020.

Elin Røsnes om matsvinn 2018 Foto: Landbruksdirektoratet

 Leder for arbeidsgruppen, Elin Røsnes i Landbruksdirektoratet, mener at et godt  tallgrunnlag vil være viktig for videre arbeid med å redusere matsvinnet.

Disse skal delta i arbeidet med å utvikle statistikkgrunnlaget for matsvinn i jordbrukssektoren:

  • Landbruksdirektoratet
  • Bondelaget
  • Norsk bonde- og Småbrukarlag
  • Miljødirektoratet
  • Statistisk Sentralbyrå

Elin Røsnes i Landbruksdirektoratet skal lede arbeidet med å levere en rapport allerede 15. februar. Den vil deretter bli tatt inn i jordbruksoppgjøret 2019.

– Matsvinn er et viktig tema både i Norge og internasjonalt, sier Røsnes. – I dag er det ingen offisielle tall på hvor omfattende dette er i jordbrukssektoren. Målet er å få tall på omfanget raskest mulig, ved å starte innrapportering av matsvinn i jordbrukssektoren fra 2020.
Røsnes mener at en slik statistikk vil være viktig for videre arbeid med å redusere matsvinnet. Arbeidsgruppen skal se på alle jordbruksproduksjoner og komme med anbefalinger for metodikk, og hvor det er mest hensiktsmessig at ansvaret for statistikken skal ligge. – I dette oppdraget forholder vi oss til bransjeavtalens definisjon av matsvinn. Det innebærer at matsvinn som skjer før høste- og slaktetidspunktet ikke vil tas med i vurderingen nå.

Norge har forpliktet seg til å følge opp FNs bærekraftsmål, deriblant mål om at matsvinnet globalt skal halveres innen 2030. I 2017 ble det undertegnet en bransjeavtale om reduksjon av matsvinn mellom fem ministre og en samlet matbransje. Oppfølging av bransjeavtalen er i gang, og omfatter hele verdikjeden for mat, fra primærnæring til forbruker.

Les mer på Landbruksdepartementets nettsider

Kontaktperson