Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Frakttilskudd av rein i forbindelse med slakting

For at reineier, slakteriet eller andre som har betalt for frakt skal få frakttilskudd, må slakteriet levere slakterapport innen fristen. I år kan slakteriene søke om dispensasjon fra fristen for å levere slakterapport i høstslaktesesongen.

Krav til rapportering av reinslakt stilles i rapporteringsforskriftens §§ 4 og 5. Etter disse bestemmelsene skal fullstendig slakterapport med alle opplysninger som er opplistet i forskriftens § 5, sendes Landbruksdirektoratet innen den 15. i måneden etter at slakteoppdraget er utført. Hvis slakterapporten leveres etter fristen eller er mangelfull, regnes rapporteringsplikten for å ikke være oppfylt.

Søk om dispensasjon
Fra 1. juli 2017 har slakteriene adgang til å søke om dispensasjon fra fristen for å levere slakterapport i høstslaktesesongen. Siden fraktforskriften inneholder krav om at slakteriet må ha oppfylt kravene til rapportering, vil dispensasjonen også ha betydning for behandling av søknader om frakttilskudd.

Hvis slakteriet som ble brukt av søkeren har fått dispensasjon, må dette dokumenteres samtidig med at søknad om frakttilskudd sendes til Landbruksdirektoratet. Frakttilskudd vil bli innvilget hvis slakteriet har rapportert innen fristen i dispensasjonsvedtaket, og øvrige vilkår i fraktforskriften er oppfylt.

Klager fikk ikke medhold
Landbruks- og matdepartementet (LMD) behandlet i august i år en klagesak som gjaldt forståelsen av vilkåret i fraktforskriftens § 2 annet ledd bokstav c. I denne saken leverte slakteriet tilfredsstillende slakterapport for en del av rein som det ble søkt frakttilskudd for. For de resterende reinene var slakterapporten mangelfull, da opplysninger om reineiers personnummer og avregningsnummer ikke var ført på slakterapporten. LMD kom frem til at vilkåret i fraktforskriftens § 2 annet ledd bokstav c ikke var oppfylt der det ikke var levert tilfredsstillende slakterapport. Søkeren fikk derfor avslag på tilskudd for frakt av disse dyrene.