Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nye ordniger i reindriftsavtalen 2017/2018

Nytt i reindriftsavtalen 2017/2018 er tilskudd til individmerking av rein. Det er utarbeidet regelverk for ordningen som er inntatt i forskrift om Reindriftens Utviklingsfond (RUF- forskriften) kapittel 7.

reintall (Copyright: colourbox.com)

Videre er det vedtatt forskrifter for tilskudd til utgifter ved fôring og flytting av rein som følge av manglende konvensjon mellom Norge og Sverige om reinbeite. Forskriften er i hovedsak en kodifisering av de retningslinjer som tidligere gjaldt for ordningen. Regelverket om dette er inntatt i RUF-forskriften kapittel 8.

Nytt av året er også «Forskrift om pramming av rein for Nord-Troms og Finnmark». Her er det verdt å merke seg at det er utarbeidet eget skjema for pramming som skal benyttes ved søknad om å få tildelt plass på pramming til og fra sommerbeitene i Nord-Troms og Finnmark. Søknadsfristen for vårprammingen er 15. februar og for høstprammingen 15. juli.

Ordningen med fjerning av gammelt gjerdemateriell som ble innført ved reindrifttsavtalen 2015/2016 skal for avtaleåret 2017/2018 gjelde for reinbeiteområdene i Vest-Finnmark. Det er  utarbeidet regelverk for ordningen i «Forskrift om fjerning av reindriftens gamle gjerdemateriell i Vest-Finnmark reinbeiteområde i 2017-2018».

Tilskudd til siidaandeler og tamreinlag
Beregningsprosenten for produksjonspremien er redusert fra 37 prosent til 34 prosent.

§ 2a i «Forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag» er endret. Kravet om at leder av siidaandelen med nærmeste familie må til sammen eie minumum 85 prosent av reintallet i siidaandelen for å unngå reduksjon i tilskudd er nå opphevet.

Tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag
Grunnbeløpet per distrikt er økt fra kr 40 000 til kr 56 000. For distrikt 16 og 17 i Øst-Finnmark, og for hvert av distriktene 30A, 30B og 30C i Vest-Finnmark, økes distriktstilskuddet fra kr 150 000 til kr 170 000. For Femunden økes tilskuddet fra kr 30 000 til kr 40 000.

Reindriftsavtalen gjelder fra 1. juli 2017 til og med 30. juni 2018.

Mer om temaet